Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/562

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


L1KNES I—IERREI). 551 J ordsmonnet bestaar i dalførerne væsentlig af sandblandet muldjord og sand. Paa enkelte gaarde er der muldjord med sandblandet ler som underlag, paa andre findes god ler. I)er er ogsaa store strækninger udyrket sandjord bevokset med lyng. Paa heierne bestaar jordsmonnet ogsaa væsentlig af sandblandet muldjord med store udyrkede myrstrækninger. Paa gaarden Slimestad er ler og ligesaa paa gaarden Lervigen.. Den dyrkede mark ligger fornemmelig i Kvinesdals nedre- del og tildels ogsaa i dalens øvre del, i østre Kvinesdal, samt forøvrigt hist og her paa heierne. Ved Fedefjorden er kun én gaard, da kysten her er steil. Arealet er saaledes udnyttet: Ager .... . . 3.7 km.9 Eng . . 6.7 » Ager og eng ....... . . . lO.4 km.9 Skog .......... . 35.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr . . 254.6 » 300.0 km.Ê Udsæd og avl pr. maal samt foldighed i Liknes: “ U(lsæd pr. maa1. Av1 pr. rnaal. Fo1digl1ed. Byg . . 6O liter. 4.0 hl. 6 Havre. . . 110. » 4.4 » 4 Poteter . . 560 » 39.2 » 7 Udsæd af græsfrø pr. maal var i 190O 2.5 kg. og avl pr. maal 5O0 kg. hø. I de senere aarer noget nyland blevet op1yddet. Antallet af slaa— og meiemaskiner var l i l895, 5 i 1900. Større udyrkede strækninger særskilt egnede til dyrkning er der paa flere steder, saaledes paa gaarden Øie, der ligger ved sjøen, er en større Strækning Gaardens Slimestad og Eigeland, ytre, ca. 1Z4 mil fra sjøen, har ogsaa større dyrkbare strækninger. Paa Kvinesdal præstegaard en halv mil fra sjøen, er større- udyrkede strækninger. I østre dalføre kan særlig nævnes gaardene Moi og Gjemlestad. I vestre dalføre Svinland, Aamland, Skjekke- lam], Røinesta(l og Linland; paa disse anførte steder saavelsom paa mange andre gaarde i dalførerne og paa heierne er udyrkede strækninger vel skikkede for dyrkning. Det er for en stor del muldmyrer og delvis ogsaa sandblandet muldjord, der alt egner sig for dyrkning.