Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/531

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

520 I.lSTER OG MANDAI‘S AMT. da vasdraget er opfyldt af klipper og store stene, hvorfor flød- ning kun ka-n ske ved høi vandstand og er ogsaa da forbunden med møie. Langs den nordlige ende af Lygne paa østkanten af samme er de største skoge i bygden; de anSlaaes til ca. 1,ff“4 mils 11d- Strækning i længde med en bredde af 800 alen, skogen af- brydes paa flere ste(ler. Store partier af disse skoge er haardt medtagne Fra Hægebosta(l ansloges udførselen i l869 til ca. 60O tylvter i form af bord og planker og som &rund last. Disse skoge ved Lygne er de eneste, hvorfra de nærmest tilgrændsende distrikter, som den hele søndenfor liggende del af Hægebostad, kan faa forsyning af trævirke. Lygnes omgivelser er iøvrigt enten afskogede eller besatte med spredt løvskog. Søndenfor l‘ygne strækker sig langs østsiden af vaSdraget et smalt skogbelte af furu— og løvskog i blanding Skogen er ofte afbrudt ved afskogede tverteige og er af underordnet betydning; kun et par af de herværende brug har mere skog, end tiltrænges til egen forsyning, mange mangler skog til husbehov, idetmindste til bygningsmateriale. Søndenfor kirken henimod grændsen af Kvaas ligger i dal- bunden et par mostrækninger med væksterlig furuskog, men af ringe udstrækning Strøget paa den anden side af vasdraget er end daarligere forsynet med skog; naar et par væksterlige furumoer straks søn- denfor Lygne undtages, er (la1en paa denne kant blottet for naale- træer, og brugene her maa kjøbe bygningsvirke. Der er lidt løvskog spredt hist og her langs lierne; den er tilstrækkelig til bygdens forsyning med bræn(lsel, men hugges stærkt. Ekegrændsen ved gaarden Gro.vføl i Eiken (ikke Gristøl, bind I, pag. 242l er ma-alt ovenfor I.ygne at være 272 m. o. b., lige- saa paa den anden side af fjeldet ovenfor ]xrll(I(lJ(’ til 32i5 m. o. h. “ A Paa l’ik, øverste gaard ved siden af Grostøl, bliver æbler og kirsebær modne hvert aar. Der leveres noget sagtømmer og anden større rundlast. I)en almindelige dimension af bygningstømmer er lå (’1Il.0g derover i tvermaal 2 m. fra ro(len. Der sælges lidt l)rændeved. Middelprisen i l9O0 pr. meter- favn brændeved var: 8 kr. for birk, 9 kr. for or. Næsten al herredets skog eies af bygdens indvaanere. l)er findes 111eget snaumark skikket til skogkultur. I Hægebostad sogn er de bedste skoggaarde Birkelaml, Kauk- m(1. Y’iN(1I“(lfIl„ H(1m“oklaml, Stei“.x-l(md og Roiseland.