Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/508

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

LYNGDAL HERBED. 497 .4gnej’est, en havn inderst i bunden af Rosfjorden, paa gaar- den Rosfjords grund, blev efter kgl. reskr. af l5de februar l771 § 5 bevilget et lossested for indenrigske (hvorved da mentes danske) kornvarer, paa det vilkaar, at skipperne først skulde melde sig paa Flekkefjord toldsted. Dette lossested, der til fordel for de korntrængende bygder bevilgedes paa en tid, da Farsund ingen ladestedsprivilegier havde, har ikke været synderlig benyttet Paa Markø blev et fyr opført i aaret 1725 for privat regning, men holdtes senere for statskassens regning. Det bestod, ligesom fyret paa Lindesnes, alene af en ildkurv staaende paa øens øverste top; ved kgl. resolution af 13de april 1822 blev det aabne blus- fyr forandret til et lukket blusfyr. Fyrindretningen blev anbragt paa et lidet hvidt anstrøget taarn i en høide af 195 fod over havet Lyngdal herreds matrikulskyld er 1408.24 mark. Lyngdal herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 278 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikul- skyld havde en gjennemsnitsskyld af 5.06 mark. Ved udgangen af 189O var herredets gaardsnummere delt i 1116 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i 939 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var l.50 mark. 1 brug af skyld O.89 mark var Finland laks“e.fiske, som ikke er medregnet i de beboede brugs gjennemsnitsskyld. Ved udgangen af l895 var antallet af særskilt skyldsatte brug 1l5O, og ved udgangen af 19O0 var antallet af særskilt skyld- satte brug 1293 med en gjennemsnitsskyld af 1.09 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Lyngdal thinglag: i 1891—95 2 187 kr., i 1893—97 2878 kr., i 1895—99 2459 kr. Efter den officielle statistiske inddeling af de selvstændig beboede brug i 1891 havde i Lyngdal herred: l01 brug en matrikulskyld indtil O.50 mark, 228 brug en matrikulskyld fra 0.51 til 1 mark, 545 brug en matrikulskyld fra l.O1 til 3 mark, 51 brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 mark, 12 brug en matrikulskyld fra 5.01 til 1O mark, 2 brug en matrikulskyld over l0 mark. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i l891. De større eiendomme i herredet er: Lyngdal pr(estegaard i .4a, har, efter at være reduoeret i hen- hold til lov af l9de juni l882, en skyld af l6.76 mark (tidligere 24.31 mark) og følgende arealer: 32 — Lister og Mandals amt H.