Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/504

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

nYNonAL HEHHBn. 493 ek og furu; de sidste er talrige paa visse strøg. Derover ligger for- torvet bjønskjægmasse, strøgvis tilblandet andre plantetrevler især af myruld; den danner god brændtorv, som benyttes; der er ikke Ordentligt vandafløb, og optagning af brændtorv er derfor ubekvem, og udnytning af torvmassen ufuldstændig. Nedenfor myren mod Agnefest kommer under det ca. l m. tykke sandlag et lerlag tilsyne Myrens historie er maaske denne: Paa sandfladen dannedes det almindelige skogjordlag; men da fladen er næsten vandret med ubetydelige forsænkninger, var det paa grund af fugtigheden fornemmelig løvtræer, især som krat og buske, der trivedes. Da skogordlaget havde opnaaet nogen tykkelse og fasthed, udbredte ek og furu sig paa de mindre fugtige strøg. Paa de mere fugtige dele voksede myruld og bjønskjæg, som udbredte sig lidt efter lidt over den nærmeste omgivelse Den dækkede træernes rødder og forsumpede strækningen, saa at skogen døde ud, medens dan- nelsen af torvlaget fortsattes baade i tykkelse og arealudstrækning. Paa visse strøg af myren vokser bjønskjæg — s(—irpus ræspitosus —- saa frodig, at myrdannelsen ikke er afsluttet. Ovestadmyi-en ligger indpaa fjeldet sydøst for Agnefest og oven- for Ovestadvatn til en høide af ca. 1OO m. over havet og 3—4 km. fra fjorden; den omgives af gruslagte fjeld. Dybden er 4 m. og mere. Myren er øverst af bjønskjægtorv med trevler af andet græs eller halvgræs ca. l m. dybt og med utallige trærødder. Omkring myrkanterne er der enkelte store fururodstubber og omfaldne stammer. Derunder er et temmelig fortorvet lag, som er dannet af gi-æsrester. Helst synes laget at maatte betegnes som en mose— og dyndblandet fortorvet starmyr. I nordvestre ende af myren, som har et areal af 218 ar, ligger et lidet tjern, der er omgivet af et sumpgræsbelte. Myrens udløb over en grusbanke er sænket omtrent 1 m., og en del af myren er grøftet for dyrkning; men den har en mindre bekvem ’beliggenhed. I en liden forsænkning i fjeldet nord for denne myr og kun skilt fra denne ved en ca. 1O0 m. bred fjeldryg ligger en lig- nende liden myr. Arealet er ca. 100 ar. Øverst er bjønskjægtorv, dybere fortorvet sumpgræsmyr blandet med kratrester. Det (—r brugelig brændtorv. Smaamyrer. Paa siderne af et tjern mellem gaarden Ovestad Og Ovestadvatn ligger nogle mindre myrpartier. Arealet er 246 ar. I myren øst for tjernet tages en del brændtorv, og der er store furustubber. Dybden er 1—3 m. Torvmassen dannes af en græsmyr, der øverst vistnok er dannet af star— og sumpgræs, men i den dybere