Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/497

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


486 I‘ISTER ()G MANDAI‘S AMT. Af herredets øer har R(evø en høide af 88 m. og IOPpsø 83 meter. Den sydlige del af Lyngdal, saaledes hele kyststræl(ningeni herredet, bestaar af Farsunds hornblendegranit. .Vestligt i her- redet er der noget gabbro; landet vest for Lyngdalselven bestaar af granit, øst for denne elv er der dels granit, dels gneis. I Lyngdalen er der et temmelig stort felt med saud, ler og moræner, der danner„underlag for den dyrkede mark. Terrasserne i Lyngdal er før omtalt (bind I, pag. 62). En stor del af Lyngdal herred har af løb gjennem Lyngdals- elven eller Lygna, som før er omtalt (bind I, pag. l38). En meget liden del har afløb gjennem I;’ndalselven. Den øvrige del af herredet, eller 202 km.2, har afløb gjennem smaaelve. Af disse mindre elve er de betydeligste: Skurvaa, der gjen- nemstrømmer I)ragedal, og J1øskedalselven, der kommer ud af Espe- dalsvatn og har tilløb fra Hægebostad herred. Lyngdal herreds øvrige elve og bækkedrag er smaa. Fossefald i herredet er Kmasfossen, Viggefoss og Kvelhmds- fossen i Lyngdalselven, der før er nævnte (bind l, pag. l42). .4at- Z(lIld-SfO8‘9cS’(’Il ligger i Møskedalselven. Ved Skre-lien gaard paa heien øst for Oftefjorden er et vand, Sau(lvatn, 185 m. o. h., hvis afløb danner en fos, der falder ned i fjorden. Om denne fos beretter Holm: «Ved Gaarden Skrelien, som ligger paa Hejen, er et Vand, som rinder ned over et fladt Bjerg med stor Magt i Oftefjorden, og kan sees af de Søefarende 3 a 4 Mile i Søen, naar de komme saa nær under Land, ligesom en hvid.Strimmel, hvoraf de strax har Landkje.nding at være under Lister, og derfor er givet Navn af I)ugen, især af Hollænderne, er ellers af alle, som ere be- kjendte under Kysten, et ubedrageligt Kjendetegn.» Indsjøer. Der er i Lyng(lal herred 1l6 indsjøer, af hvilke Hel(IPv(xfn er det betydeligste Km.9 Høide O. h. i m. Børrevatn . . . . O.4 l9 H elleraasvatn ....... 0.1 Søndre Øvstevatn ...... 0.4 Nordre Øvstevatn (ZØiestadvatn) . O.2 232 Homsvatn . . . ..... O.4 250 Maagevatn ..... . 0.1 Nordre Tjomslandsvatn . . 0.l Søndre TjomslandSvat11 . . 0.03