Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/482

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HERRI‘2D I—IERRl-2D. 47l Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- navne: ‘]ersdal, maaske af mandsnavnet Geirr eller af et andet navn paa Geir, eller Gjarðarr. Gj]“B’I’“L’OtdSff(ld, kanske af mandsnavnet Geirval1lr. Grimes“tad, enten af mandsnavnet Grimr eller af et andet personnavn med stammen Grim, eller ogsaa af elvenavnet Grfma. Sevaldstøl, det gamle navn for det nuværende Holmen, er dannet af mandsnavnet Sig-ual(lr eller Sig-:.*aldi. .

Tosaas er sandsynligvis at forklare af mandsnavnet þörir.

men kan ogsaa komme af þöra eller þ(ir()r. Ei-1;ensheIl1Z kommer af mandsnavnet ()yvin(]r. Oldfund: Stenalder . . l Broncealder . . . O .Eldre jernalder . . 2 Yngre — .... 1 Tilsammen 4 Stenaldersfundet bestaar af en retmeisel af flint; man ved ikke, paa hvilken gaard den er fundet Om de to ældre jern- alders fund mangler ligeledes nærmere oplysninger om nøiagtigt findested; de bestaar af en rigt ornamenteret urtepotteformet ler- urne samt en vævskyttelformet sten af hvid kvarts. F undet fra- yngre jernalder er fra en haug paa B)“isei(l. Det er en meget stor laas af jern. I samme haug skal tidligere være fundet et sværd. Runeindskriften ved Framvaren er før omtalt (bind I, pag. 592). Om gaarden Gautland og den der lokaliserede vise «Kong Gaud og ungan I—lerredag» er før meddelt oplysninger (bind I, pag. 48l). I gaarden (ijer1)oldsfad-S— mark er en stor stenl1eller, som efter sagnet i oldtiden skal være benyttet til gudstjeneste, indvendig i helleren er stenmure af passende høide til at sidde paa. Herred kirke er en korskirke af tømmer, opført 184O, med 530 siddepladse. Brisei()is kirh;ja var Herred hovedkirkes gamle navn. Sognet blev eget præstegjeld ved resolution af 29de januar 1828, efterat adskillelsen fra Vanse allerede var bestemt ved reskript af Ode september l803. Egen præst er nævnt l5328. Hov e dv eie. [—Iovedveie gaar for tiden ikke gjennem Herred, der hidtil paa alle kanter har ligget afstængt fra amtets øvrige veinet.