Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/479

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


468 1.1sTER OG MANDA1.S AMT. Udbytte af andre fiskerieriHe1—red og Spind herreder: Kn 1895 . 16O0 l896 . 224O 1897 . 28OO 1898 . 2520 1899 . 150O 1900 . . . 150O I Herred herred er ingen industrielle anlæg 3 personer drev ved udgangen af aaret 19O0 landhandel efter bevilling eller handelsbrev. De vigtigste handelssteder er Briseid og Ofte Der er i Herred herred ingen rettighed til udskjænkn1ng af øl eller brændevin. “ Herred brandassuranceforening traadtei virksomhed 1896. Forsikringssum pr. 31te december 1900 var 224 343 kr. Herred kvægassuranceforening traadte i virksomhed l899. Forsikringssum pr. 31te december 19OO var 14170 kr. Herred landboforening begyndte 1898; dens formaal er fremme af landbonæringen. Medlemmernes antal ved udgangen af.19O0 var 50. “ I Herred herred er postanstalten Her“red.— -Der er ingen telegraf— eller rigstelefonstationer i herredet. Herred herreds beb ygnin g er meget spredt; bedst bebygget er bunden af Oftefjord og Drangsfjord; forøvrigt ligger gaardene mest Ved vandene, paa heierne og tildels ved kysten. . Herred herreds matrikulskyld er 267.87 mark. Herred herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 57 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matriknl- skyld havde en gjennemsnitsskyld af 4.70 mark. “ Ved udgangen af l890 var det daværende Herred herreds ll3 gaar(lsnummere delt i 483 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i l891 var samlet i 427 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter (leres matrikulsky1d var 1.40 mark. Af disse 427 brug var i Herred sogn, det nuværende Herred herred, 188 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres ma-