Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/471

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

460 l.lSTER 0G MAN1)A1.S AMT. Skibsfart og skibsbyggeri. De i Farsund tolddistrikt hjemmehørende fartøier udgjorde i 1891 76 med en drægtighed af 28713 tons og i 1895 62 med en drægtighed af 2503O tons. Grunden til denne betydelige nedgang saavel i antal som drægtig- hed maa alene søges i de for skibsfarten ugunstige tider, der har bevirket, at endel skibe er bortsolgt fra stedet; enkelte er ogsaa forliste, uden at rederierne har erstattet dem med nye De i fartøier-ne nedlagte kapitaler er for en væsentlig del tilveiebragt i landdistrikterne, hvor for en stor del ogsaa rederiernes bestyrelse har sit sæde. Skibsbyggeri drives ikke mere. Kreaturhold samt fjærkræ i Farsund: 1891. im-. Heste . . ti — Storfæ . 9 2 Faar . 23 — Svin . 7 4 Høns . . 43 6 657 EEnder . 336 — Bikuber ....... 3 — Farsund har ingen meierier eller ysterier. I høiderne over Farsu11d by paa Varebakken er der fore- taget plantninger af skog, og den er kommen sig godt. Michael Hille IØørboe, sorenskriver i Lyngdal Sorenskriveri fra 1843—1852, død som Stiftamtmand i Kristiansand i I859. skyldes det, at Baneheien (nu I‘isterveien) blev beplant(—t. Formue, indtægt og skatter j3“a 1875—1898: c W l875. lR85. 1e95. — l898— . r 421 488 619 g Ö8Ö . í 1 148 000 1 523 600 I 2 O09 600 1 952 Ö00 . . . . . . . Ë 400 00O R 520 120 i 621 265 ’ 568 33(§ . . . . . . . M 136 000 174 090 208 835 238 038 äller skattetak— „ l 3 s(—rede eiendomme ...... —; — J l O83 280 —“ lYdlignet skat: W Z: Paa faste eiendomme . . 1 720: 796 g 1 083; I Iffl Paa formue og indtægt .... l 8 228 W 1O 082 i l4 602 26 mit ............ . . î S 948 10 878 ’ 15 68ö ( 2V —W Paa faste eiendomme pr. l 00O ? i kr. m1(s1V1cP(11 ....... A P — —— J 1.0c 1 I—W Paa 111(11ægc pr. 1oo kr. ǫ“1(ɔ1i1w I; I I W i11(lt?ægt .......... p — 4.u P 6.11 i I0—=“=—