Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/469

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest458 I.lS’I’l-ill 0G MANDAI‘S AMT. I Fa-rsund bor sorenskriveren i Lyngda-l Sorenskriveri og distriktslægen i Vanse lægedistrikt. I byen er en postmester og en telegrafbestyrer. Der er et apothek. Ved kgl. resolution af l3de august 1812 ansattes i Farsund en postekspeditør samt ved reskript af 7de juli 1835 en apotheker; 1837 erholdt stedet distriktslæge. Byens vaaben er 4 træer. Det er sagt, at disse 4 træer er plantet i anledning af kong 0scars besøg i 1833. Dette er feil- agtigt Træerne foran Husan og ved Jahnsens forrige hotelbygning blev plantet ved det omtalte besøg De fire træer, som er byens vaaben, er af ældre dato og nu kanske over 1OO aar gamle. En del træer (lindetræer) blev under kong Oscars besøg plantet i enkelte gader og slog rødder. En del af disse blev ødelagt ved byens brand i 19Ol. Byen faar sin v a n d f o r s y n i n g udelukkende gjennem l)l’OI1(lP, og nogle har ledning fra brøndene til sine huse. I)er er en dampsprøite og haandsprøiter. Byen b e l y S e S ved petroleumslygter. I byen er telegraf— og rigstelefo IlStRÍlO1l. Abonnent- nettet tilhører telegrafvæsenet. Legater. Ifølge den for stedets ældste almueskole op- rettede fundats af 19de Oktober l794, konfirme1—et 2den januar 1795, havde flere grundeiere skjænket en bygning til dette brug. og dens daværende fond. 517 rdlr. 38 skill., hidrørte ligeledes til- dels fra forskjellige privatmænds gaver. Skolens midler var i l80O 11O0 rdlr., og ved udgangen af 1855 havde stedets almue- skolekasse en beholdning af 714 spd. 108 skill.„ hvoraf 40i4 spd-

34 skill. i pantobligationer.

Jens (’hri.Sïfian I—I17j(I(?s legat. Kjøbmand Hejde gav ved testament af 1()de Oktober 1873 kr. 973Ö.94. Renterne uddeles i port-ioner paa 20 kr. til husarme i Farsnnd, Eigvaag og Lushavn. Inger Sumlls l()gat. Enkefru Sundt, født Nielsen, gav ved testa“ment af l873 og kodicil af l878 4O()0 kr. Renterne ud- deles i portioner paa 2O kr., eller i visse tilfælde noget støi-re. til trængende i Farsund. -3’(—l.S—kab(1r og j?)r(winger. 1 Farsund er et ølsamlag og et par indskrænkede redig- heder i hoteller. Ølsamlagets overskud er gaaet til kommunale formaal- Brændevinssamlaget, oprettet i 1876, er nedvoteret.