Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/467

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

456 1.lS’I’ER OG )1AN1)A1.S As1T. livsvilkaar: rensligheden, ædrueligheden, sædeligheden og sund- hedstilStanden, og hans virksomhed tilsigtede forbedring paa disse omraader. Det faste fjeld i Farsund er gabbro, og paa denne hviler paa mange steder glacial aur, ofte med store stene. F arsu ud h a vn er ypperlig. Den almindelige ankerplads er fra G—ulsteimm indover mod sundet mellem byen og Gaasholmen. Der fortøies. Dybden er her fra 18 m., langsomt opgaaende mod land og indover. Mellem Engø og Gaasholmen i den saakaldte rende er 3.5 m. vand. Der kan ogsaa ankres søndenfor Gulsteinen helt til Skjol- nespynten.“ Den bedste holdebund er ret ud for Lamd(11Paageu. Indenfor ÂV(l“tl(ZOd(Z(’ll er der stenbund hist og her. Den egentlige indSeiling til Farsund foregaar østen— eller vestenom Farø, hvor der staar et firkantet hvidt taarn med sort tag Som sjømærke. Naar det under svære høststorme hænder, at lodser11e ikke kan komme ud, heises som tegn herpaa et hvidt flag fra stangen paa Farøtaarnet. Lodserne holder sig da indenfor Farø. F arsund kirke var en grundmu1—et bygning som brændtei l901 Den blev bygget af J. B. Lund og Søren og Jonas Lund og indviedes med pomp under navn af (:Frelse1—ens kirke— Kristi hi1nmelfartsdag 5te mai 1785. Efter et sagn skal handelshuset Lund have modtaget et større belob (2O O00 rubler) fra den russiske“keiserinde Catarina II til opførelse af en kirke for Farsund til tak for den gjæstfrie og vel- villige behandling, som offiee1—er og mandskab paa et russisk orlogsskib nød hos d’hr. Lund, medens skibet laa i Farsund paa grund af smitsom sygdom blandt besætningen. Om der er noget i dette sagn, er vel tvilso1nt. Skibets ophold i Farsund erindres Kirkeruinerne ligger i I902 omtrent i Samme stilling som efter branden. Tegningerne til kirkens restau1—ation eller nybygning er ved- taget af kommunestyret. Kirken, der skal bygges paa de efter branden gjenstaaende mure i nogenlunde samme stil som den brændte, er en langkirke med forholdsvis høit og slankt taarn. I—’arsund toldste d. Ved toldstedet er toldbodl1ygHingc-n. en to(;—tages træbygning, et tol(lc“(1gth?1s og tol(lbo(lbrygge af træ, der i l86?3 blev ombygget (irundens samlede areal udgjør 667.81 m.2, hvoraf 298.?346 m.9 er bebygget. Eiendommens værdi maa kunne ansættes til 20001l k1—„