Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/460

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FARSUNI) I‘ADES’l’I:2D. 449 Eikebygd med tilhørende skogstrækninger. I Farsund byggede de et skolehus og begyndte opførelsen af stedets kirke-. Eilert Lund døde, før denne blev fuldført, og Jochum B. Lund optog nu sine to yngre brødre Gabriel og Jacob i forretningen, der fortsattes under firma cYO(‘htlt“lll BrinCk Lund (fi“ Co., medens Eilert Lunds sønner etablerede sig under flrmaet Søren (fi Jonas Eilert.s-eir Lund (fi Co., hvori senere indgik en fætter, Jonas Lcmd, der drev butik og havariforretning i Eigvaag. Den svære træbygning Hustru i Farsund opførtes af Jochum B. Lund til hans sønner, og der anlagdes en betydelig have om- kring denne bygning Medens Søren & Jonas Eilertsen & Co. fornemmelig befattede sig med skibsrederi, hummer— og fiskeudførsel til Holland og England samt havariaffærer, udviklede J . B. Lund Er Co., foruden deltagelse i samme slags forretninger, en omfattende virksomhed. Hans firma deltog i oprettelsen af det saakaldte fiskeriinstitut og dets betydelige virksomhed ved udrustning af flskefartøier, der søgte til Island og Shetland, foruden til nordsjøbankerne under kysten, og herved fik en stor del af befolkningen paa stedet og i det omliggende distrikt beskjæftigelse. Den flaade som J. B. Lund (k Co. holdt i sjøen, bestod af I5 store fartøier, fordelte paa hummer-, silde— og torskefangst. Enkelte af disse fiskede under Island. Foruden bygningen til nævnte fiskeriinstitut opførtes den saakaldte sildebane, og paa Møllehaugen byggedes en vindmølle, et nyt skibsværft, Nyholm, anlagdes, en tobaksfabrik oprettedes, et spigerværk kom igang paa gaarden Beiske, og paa Sundestranden opførtes en større bygning, hvor 1803 oprettedes en fabrik for tilvirkning af farve af stenmose. Denne mose havde før været en udførselsartikel; kommissionærer for et hus i Glasgow havde indkjøbt mosen i Farsund, hvorfra før fabrikens anlæg skal være udført omkring 12O tons aarlig; men den betydelige fordel, hvor- med fabrikanterne i Glasgow afsatte sin (cudbear), bragte Jochum B. Lund til at forsøge anlægget af saadan fabrik, skjønt tilvirk- ningsmaaden var hemmelig. Fabriken paa Sundestranden kom i g-ang, og ifølge toldopgaverne udførtes i aarene 1806—1814 ialt ca. 25 tons farve. Paa grund af denne vidtforgrenede virksomhed tiItog stedet; ved reskript af 10de november 1777 blev det, som før berørt, lossested for indenlandske kornvarer (danske), og ved reskript af 28de januar 1795 fik Farsund lige handelsfrihed med Flekkefjord og eget toldsted. Ikke alene ladestedet, men ogsaa en stor del af det omliggende distrikt var i opkomst, navnlig ved husets virksomhed til fiskeribedriftens udvikling og den regel- mæssige hummereksport. Aall skriver 1 sine er1ndr1nger om udførselen af hummer 29 — Lister og Mandals amt II.