Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/459

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

448 1‘1s“r1—:B“ os 1æ’1ANnA1.s AMT. for indenrigske kornvarer; ved resolution af 28de januar l795 er- holdt det handels— og sjøfartsrettigheder som Flekkefjord, nemlig ret til at fortolde —al slags lovlige varer til sig selv. I 1782 udgjorde Farsund en del af Vanse hovedsogn, men ved reskript af 2den januar 1782 blev det bestemt, at gaardene Huseby og Sunde med underliggende havne, nemlig Farsund, Eigvaag og Lushavn, skulde overgaa til et eget landsogn, Farsund annekssogn. ‘ De nævnte gaarde med havne eiedes i den tid og langt ned i det 19de aarhundrede af handelshuset Lund. som boede i Far- sund. Ladestedets og udhavnenes opkomst skyldes den samme families virksomhed Sognedelingen var ogsaa et værk af denne familie, og deraf kan man forklare sig den besynderlighed at kun Sunde og Huseby udgjorde landsognet, men ikke de mellem- liggende gaarde Fjellestad, Lunde og Skjolnes. Far-sund landsogn var i Virkelighed det omraade, hvor handelshuset Lund havde sine eiendele. I tidens løb medførte udhavnene Eigvaag og Lushavn ad- skillig kommunale vanskeligheder for Farsund, og nu er disse ud- havne skilt fra ladestedet. ‘ Farsunds bedste tid falder sammen med handelshuset Lunds blomstringstid, og særlig mindes endnu den tid, da J0(“hll1ll Brinck Lund var ehef for dette handelsbus, under navn af .Iokums- tiden som stedets glandsperiode. Den første af denne familie, der bosatte sig paa Lister, var (efter C(mst(1ntius Flood) EilCrt L1md, der som fører af et dansk fartøi Strandede paa Lister, hvor han 1688 blev gift. Hans søn Jonas Lamd, født l693, seilede med røget laks og skind paa I—Iolland, nedsatte sig senere i Fa-rSund og havde sønnerne (iabri()I, Eilc-rt og Hans Christian L1md. De to ældre sønner fortsatte faderens forretning i Farsund under firma Gabriel (lé Eilert Cll)l(Y, byggede et skibsværft i Eigvaag samt nogle pakl1use, hvorved stedet blev søgt af havarister, som firmaet forsynte med materialier og andre fornødenheder; derhos befattede de sig med hummereksport og skibsrederi. Brødrene eiede tilsammen 8 skibe og kjøbte flere større la11deiendomme, hvoriblandt Huseby, Sunde, Kjørrefjord og Skjolnes. ‘ Ved Gabriel Lunds død l765 blev hans anden søn —fO(’hMYR Brim“kLu1“l optageti firmaet, der nu kom til at hede Eiler-t Lund (f“ —Z()1’hillN B. L:m(l. Denne sidste omtales i alle beret- ninger fra det ]8de aarhundredes slutning som en særdeles virk- som mand. Firmaet anl:ugde et værft i Farsund, en reberbane paa Huseby, som senere flyttedes til ladestedet, to sagbrug i Lyugd3I— Foruden det forrige 1irmas jordegods eiede det nogle g“11aI’(î9 Ì