Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/456

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F.“mSuN1) 1.A1)i-:STP:1). 445 Hovedsognet dannede eget fattigkommissionsdistrikt, men skolekommune sammen med landsognet. Farsund ladested og Vanse hovedsogn ugjorde hver eget forligelseskommiSsionsdistrikt. For Farsund landsogn havdes ingen bestemmelse om, til hvilket forligelseskommissionsdistrikt det hørte. I sidste aar skede indkaldelse sædvanligst til Far- sunde forligelseskommission. Tre ved indløbet til Farsund havn liggende øer, Farø, Engø og Gaaseholm(1n, af hvilke den første er forbundet med ladestedet ved en bro, hørte i geistlig og verdslig henseende til Vanse. Ligeledes hørte og hører endnu til Vanse en ligeoverfor Farø liggende odde, Spimlso(lden, der støder til Spind sogn. De ulemper, som de ovenanførte forviklede jurisdiktionsforhold medførte, blev større, efterhvert som Speeiallovgivningen mere og mere skjelnede mellem by og land, og efterhaanden som flere og flere grene af administratione11 underlagdes kommunernes styrelse Nogle fordele medbragte dog den indviklede jurisdiktion, idet loven om Salg af øl ikke kom til anvendelse paa Eigvaag og Lus- havn, saa at man her kunde faa øl tilkjøbs. Efter vidtløftige forhaudlinger blev der vedtaget en lov 21de april 19()2 om udvidelse af ladeStedet Farsunds grændser m. v. Fra 1ste januar 1902 skal ladestedet Farsunds grændser udvides saaledes, at grændsen paa ladestedets syd— og vestside bliver følgende: Grændselinjen begynder ved en i Lille Laan-erbugt nedsat mærkesten, gaar derfra i nordøstlig retning til en mærke- sten paa høiden af S1m(lso(ld(w, og derfra i nordlig retning til en mærkesten paa høiden af 1Sɔndre Varebak, fortsætter videre i samme retning til en mærkesten paa østre side af Høie Var-ebak, gaar derfra i nordveStlig retning til en mærkesten paa vestre fjeldknauS af ÂVO)’(Z‘I’(’ Var-ebak og fortsætter bakken ned i samme retning over Kyrrestadvei(‘n. følger derfra gjærdet mellem fru Lands og Larsen Sumles løkker til ()1;rei“11ien, gaar over denne og følger Øvreveiens nordre side i vestlig retning, til den støder til gjærdet ved G. (J’. Bmviks løkke. Herfra bøie-r linjen til høiere og følger gjærdet i nordlig retning mod Baneveien, gaar over denne og i samme retning til sjøen. De til Vanse sogn hørende øer Fam, E1agø og G(t(I—S6hOZIM(’M skal herefter i geistlig og verdslig henseende høre til Farsund ladested. Den del af det nuværende Farsund la-ndSogn, der ikke ved denne lov henlægges til ladestedet, udl1avnene Eigvaag og LuS— havn derunder indbefattet, skal høre til Vanse herred som en egen sognekommune med ret til indtil videre at benytte Far- sunds kirke