Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/455

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

444 1.1sTEB o(; MÄNDALS AMT. Farsunds grændser er, som nævnt, bestemt ved lov af 2l(le april l902. ‘ Ladestedets ældre grændser fastsattes ved kgl. resolution af 3Ote september 1846. 0pgangsforretning til fastsættelse af grændse mellem F arsund og Vanse herred afholdtes 24de marts 1846 i henhold til kgl. resolution af 3dje januar 1846 og stadfæstedes ved kongelig resolution af 3Ote september ]846. Efter denne opga1ngsforretning tog grændsen mod syd sin begyndelse ved den i sjøen for enden af den saakaldte SI?íI)Ph(llI()(’ liggende 8bGIl, “—NOtrings-tene1z». Fra denne maaltes 1O0 alen lige op i linje omtrent vest til nord, hvilken linje saaledes danner ]adestedets sydgrændse. tFra dette punkt, der er midt paa en jordfast sten, gik grændsen i lige linje til et punkt, der ligger l20 alen fra hjørnet af thirzg.wfu(w i .Vyga(len. Herfra gik vest- grændsen til et punkt 2O alen i vest fra kaptein Lands arvingers haves nordvestre hjørne, i hvilket punkt den vestre grændselinje en(ler. Herfra gik den nordre grændselinje i lige linje til det østre hjørne af l1am“hú.S—(1t nede i sjøen, der forøvrigt danner grænd- sen. Grændselinjen er bestemt med skjelstene. Udhavnene Eigv;aag og ]1ushav“w paa gaarden Mil-9PZDj1S grund hørte til Farsund formandskabsdistrikt, uden at dog grændsen mellem dem og landdistriktet„ der tilhørte Vanse l1erred. var bestemt “ r Dette er de ældre grændser, der er forandrede ved loven af 21de april l9O:2. Om det ældre til 1ste ja-nuar 1903 bestaaende forhold mel- lem Farsund, Vanse og udhavnene Eigvaag og Lushavn kan oplyseS: Vanse præStegjeld bestaar-, som nævnt, af Pause h()ve(Is“g“ og IV’ars1m(l s()gu, og dette sidste igjen bestaar af Fars-zm(l Z(IW(Z(*.S’f(’(Z og Fan-sund land.vogn, omfattende gaardene Smule og Huseby med de paa Husebys grund i en afstand af ca. 4 km. sjøvei fra Farsund liggende udhavne Eig-Ba-ag og Lit-S’h(7eI’I7. Landsognet dannede ikke noget sammenhængende hele. men var skilt ad ved flere mellem- liggende gaarde af Vanse sogn. Farsund ladested dannede med Eigvaag og Lushavn eget formandskabs(listrikt, egen politijurisdiktion og eget jordmoder- distrikt Ladestedet havde sit særskilte skolevæsen, men fattig- væsen sammen med landsognet. Vanse hovedsogn dannede et herre(l med den del af land- sognet, som omfattede gaardene Sunde og Huseby, hvilken del imidlertid ikke havde nogen egen sognestyrelse. Med de samme to gaarde dannede hovedsognet politijurisdiktion og jordmoder- distrikt.