Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/450

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


VANSI—I I—II—2RRI—ZD. 439 bede og søgte selv Vanse; da begge andragender bevilgedes, over- tog P. O. Bugge Vanse sognepræstembede i l791. P. O. Bugge stod som faderen brødremenigheden nær og Pa1;els siger, at halve Listerland var l1ernhuttisk. I FHI’S1lIld der- imod deltog den unge præstemand i tidens kommers og kortspil. I l799 blev Bugge forflyttet til Fredericia og senere til Trondhjems bispestol; han entledigedes 1842 og levede til 1849. Paal Severin .—1bel, født 175l, blev i l799 præst til Va11se i 18l2 provst i Lister provsti. Provst Abel tog sig af skole- væsenet. Med hans medvirken stiftedes ogsaa selskabet for Vanse Sogns vel, hvis formaal var i økonomisk og moralsk henseende at virke for sognet. (‘ZtI’l8fl.(lN SChjøm2iHg lI’1((Zf var præst i Vanse fra 1837 til l847. Efter hans død bestyredes sognekaldet af kapellan ll,(llIll0l indtil vaaren l848, og da han fjerde søndag efter paaske skulde holde sin afskedsprædiken, var usædvanlig mange folk samlet ved kirken. Der var frygt for, at kirkens galleri ikke skulde bære menneskemængden. Da præsten var kommen paa prædikestolen opstod en ubeskrivelig forvirring i den sammenpakkede mængde En af kirkestolene brækkedes og samtidig raabtes brand; der opstod panisk Skræk i kirken, og alle søgte ud; den store masse trængte mod den snævre udgang, og under skrig og raab saaredes og dræbtes mange. I skibets gang og i vaabenhuset laa 8 døde. og ude paa kirkegaarden jamrede sig en mængde kvæstede, hvoraf flere aldrig gjenvandt sin førlighed. cYOh(lll F1—itZner, forfatter af den store oldnorske ordbog, var født i Askøens sogn ved Bergen 19de april 18l2 og blev student l828 fra Bergens lærde skole, l832 tog han den theologiske embe(lseksamen. 1835 til l838 var han adjunkt ved Bergens latinskole, l838 blev han sognepræst i Vadsø præstegjeld og l84l provst i Øst- finmarkens provsti. ]845 forflyttedes han til Lier residerende kapellani og i 1848 til Vanse. 1861 blev han provst i provstiet. I 1862 udnævntes han til sognepræst i Tjølling i Larviks provsti. Her fuldførte han i l867 sin (‘0rdbog over det gamle norske sprog.» Den store oldnorske ordbog blev snart udsolgt. For at fuld- føre og forbedre sit livs store arbeide nedlagde FritZner i 1877 sit embede og flyttede til Kristiania Her levede han for den nye omarbeidede udgave af sin ordbog og var kommet midt i bogstavet S, da han dødei 1893. Udgivelsen af den gjenstaaende del af dette nationalværk, hvortil materiale forelaa, overtoges af professor (“3. Unger med bistand af eand. mag. E. Paulsen. Hovedveie. Af hovedveie har Vanse herred for tiden kun 0.6 km. af hove(lveien fra Lyngdal til Farsund (Spindsveien), nemlig gjennem .Yent(îfÎjeldene og i8‘Z)íYl(Z8Od(Z6“7l. Veilængde O.6 km., veibredde 3.75—2.5 m. og maximumsstigning l:l5.