Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/445

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

4:34 l.lS’I’l-ill ()G MANl)Al.S Amt Lister med sine vande og sine talrige gaarde ligesom over havet. medens mod øst sees indover de toppede fjelde og aaser i Spind og Lyngdal, der hæver sig over den bugtede fjord. Paa fjeldets sydøst1ige side er adgangen lettest, og her er ogsaa anvendt det meste arbeide paa befæstningen, idet tvers over det fjeldskar, som her aabner adgangen til en liden (lalsænkning, er anlagt en mur af l1,‘“s favns bredde. Denne sænkning har en længde af omtrent l5O alen og ud1nunder paa fjeldets nordside, hvor atter haves spor af mure. 0venover sænkningen hæver sig en liden top, der har frembudt en passende udkigspoSt.» Bygdel)orge eller levninger efter saadanne findes desuden paa B(’I’g(îZ7(’Z(I, Bør-gaasm ved Gjel(lal, ved gaarden cfUI’Sf(l(Z, paa I3orhaugsbraa(let under gaar- den .]ølle og S(“)megr(—. Endelig findes levninger af mure paa et steilt fjeld ovenfor gaarden Siý(1rs“c‘—ol(l. Paa S‘Z1—olZeml(J har der siden før l639 over en bæk ligget en omtrent 3 alen lang sten med en indskrift af runer, som 1IV(?’(jII(’T“ og .—ll“(’l](ff læste saale(les: .R(lI)t’(lltg raisti sl(1in ((ftir .Wlgmant Hr(1b.sm1 mr sin (Ranvaug reiste ldenne] sten efter Agmund Ravnsøn, sin 1nan(l); derefter følger t-G eller 1O bogstaver, som Il“’egner læste: .vkokrb(1Yþi, X—lI’(’7l(“.’ skik-)þii, men hvoraf neppe nogen rigtig mening kan lldl)I’lIlg(*S. Et stykke fra stenen laa endnu i l8l2 3 sten- røSer, kaldet AamundSrøserne. Paa Sig(—rs:“ol(] var der i 18l2 straks nedenfor husene en liden forhøining, 1O skridt lang og 8 bred, med en opreist sten i midten og omgiven af flere lignende, og ved sjøboderne en haug, kaldet Ternehaugen, fordi man uden grund satte sagnet om Sigm- Signes far, i forbindelse med gaardene navn og fortalte, at en af hans terner var blevet stenet ihjel og nedlagt i haugen. I en beretning om tienden paa Agdesiden af Peder (s’laussøn heder det: —-og kan det ikke dølges eller negtes, at de altid af gammel tid her udi lenet (Lister len) have haft saadant oprørsk Sind, som kan bevises ved de herremænds og fogders begravelse„ som de endnu selv vide at vise paa Sigersvoll, at de udi formere tid paa deres almindelige thing have ihjelslaget og gravet dem der ned og kastet en hol) stene paa de1n.—— Tæt ved Ternehaugen laa en hang store stene, som antoges for en gravhaug. Ovenfor Sigersvold og under gaarden —S’aZ(“n omtales allerede af Pater (.Z(lll.8.S“(1Il 1W1: stene og forfallen mur» af, hvad man paa grund af den nævnte forbindelse med kong Sigar fik til at være og kaldte Sigersvold slot, men hvoraf der i 18l2, da sogne- præsten undersøgte det, kun var nogle faa stene tilbage tvers over hver af de bratte og smale opgange til den ovenpaa flade og nøgne klippetop, hvorfra man havde god udsigt over Lister- fjor(len. Et jernkar indeholdende levninger af brændte ben er fundet