Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/444

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

v.xNS1—: HE1mEI). 433 Der er fra stenalderen ikke alene en masse fund af enkelte gjen- staude, men ogsaa sikre bostedsfund, f. eks. fra Haar-kuipsanden ved Vol(lmoen, 2Yeseim, KviØo og Hanangermoen. Man finder her utallige færdige og ufærdige eller kasserede pilespidser, skrabere, flekker, knive og flintkjærner. Det vilde blive for langt endog bare at opregne findestederne fra stenalderen. Her skal kun nær- mere omtales et enkelt fund fra Sigersvold. Det er en raat til- hugget trekantet flintkile eller flintøks, som blev fundet i 1877, og som meget ligner tilsvarende redskaber fra de danske kjøkken- møddinger. Man har almindelig antaget, at den periode, som i Danmark er repræsenteret af kjøkkenmøddingerne, er ældre end den almindelige stena1der i Norge, og at den i de nordlige lande ikke er naaet ud over Danmarks grændser. Hverken i Sverige eller Norge var der truffet oldsager af denne klasse i saadant antal, at man af dem turde slutte til en lignende ældre stenalder for disse landes vedkommende Vistnok var der baade i Sydsverige og det sydlige Norge, som f. eks. her fra Sigersvold, enkelte gange dukket op flintsager af samme form som tilsvarende iden danske ældre stenalder, men disse fund var faa; saadanne spredte og sjeldne forekomster kunde ikke bruges til at bevise, at denne kultur- epoke eksisterede ogsaa i de to nordligere lande, men opfattedes foreløbig alene som gjengangere fra et standpunkt, som alt var tilbagelagt, da bebyggelsen begyndte i de to lande. Man mente ikke at have ret til at slutte, at mennesker i kjøkkenmøddingtiden har boet længere nord end i Danmark. Nyere fund paa Jæderen (kfr. bind I, pag. 68—-7O) vil maaske komme til at forandre de1me opfatning Den saakaldte arktiske stenalder er repræsenteret ved en pilespids fra Ske-ime. Ogsaa broncea-lderen er rigt repræsenteret i dette herred; der haves fund fra østre H(Zz1g(—, KCi(jo, 1)yng:.—()ld, Fr-()s(ad, Lande og VPsthass()l. Desuden er i herredet fundet en dobbeltspiralring af guld og endelig tæt ved Lister fyr en kort bronceklinge. Af de talrige ældre jernalders fund er flere meget interessante; fra Lande er der en hel række meget gode fund, desuden kan nævnes f und fra l“’(ms() kirkegaar(l, Kjm“rcW“()r(i, Skeim(—, I—I a1s(—by, Stokke og flere. Fra T1)mstad haves den bind I, pag. 59Îl nævnte runesten. Af yngre jernalderS fund kan særlig nævnes et fra L2m(lc)— gaard,W som blev gjort i l743; desuden kan omtales fund fra Si(](’I’5’l2OZ(Z, Borhaug, VOld)IlO(’)l og LlI7l(l(—’. Af de gamle befæStninger, 8om kaldes bygdeborge, haves ogsaa flere si Vanse l1erred. Paa Sum-PþPl(l ved gaarden Halland er en saadan. Den beskrives saa- ledes af C. Floo(l.“ «Snarefjeldet hæver sig til en betydelig høide over Hallandsvandet og frembyder mod vest udsyn over det flade 28 — Lister og Mandals amt II.