Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/430

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vANSE HERRI—:1). 419 missionen antog, at det vilde være til stort gavn saavel for di- sti-iktet i det hele som specielt for præstegaarden, om strækningen ved skogvæsenets foranstaltning kunde, efter at være afgjærdet, blive beplantet med skog. Dette er skeet og har givet meget gode resultater, idet 400 maal er beplantet med skog. Af de præstegaarden tidligere tilliggende 18 husmandspladse er 16 bestemt til salg. Den reducerede gaard er antaget at kunne føde 3 heste, 10 a 12 storfæ og nogle faar samt avle det fornødne til hus- holdningen. Efter sognepræstens skematiske forklaring af 1891 havde hovedbruget en besætning af størrelse omtrent som den anførte samt følgende gjennemsnitlige avling: 83 hl. havre, ll2 hl. poteter, 32 hl. turnips, 28 OOO kg. hø og 8000 kg. halm. Vanse præstegaard havde i 1891 en skyld af 17.47 mark. Husdyrhold i l891 var: 3 heste, 14 storfæ, 8 faar, 1 svin, 2O høns. Udsæd i 189O var: 8 hl. havre, 2 hl. havre til grønfoder, l4 hl. poteter, lå kg. græsfrø. 5 ar anvendtes til turnips, l ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her I 4—hjulet arbeidsvogn og 4 2—hjulede arbeidskjærrer. I præstegaardens matrikulskyld er indbefattet skole— og klok- kergaarden Hetland. Husdyrholdi 1891 var: l hest, 3 storfæ, 12 høns. Udsædi 189O var: 0.4 hl. byg, 2 hl. havre, 5 hl. poteter, 5 kg. græsfrø. l ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l891 havdes her 1 2—hjulet arbeidSkjærre. Til præstegaarden hørte i l89l 9 husmandspladse med jord, Per-fen, Møllerhaug, Ødegaard, 2 pladse Harebak, 2 pladse Klok- hammer, Na(l(lal og Brastad. Tilsammen havde disse pladse: Hus- dyrhold: 2 heste, 1l l(jør, 2 ungfæ, 2 kalve, 9 faar og høns. Udsæd: 1.9O hl. byg, l2.530 hl. havre, 34 hl. poteter. 1ste januar l891 havdes her l 2—hjulet arbeidskjærre. Vanse præstegaard ligger ved bredden af Præstevatn og er Listerlandets største samlede jordeiendom. Paa gaarden og paa pladsene er fundet mange oldsager, og der er endnu mange gravhauge. Her er ogsaa spor af en be- fæstning paa toppen af den saakaldte Lundehaug, hvor der er en rund vold med en omkreds af 120 skridt; i dens midte er en indsunket haug. Nedenunder Lundehaug ligger en plads, der bærer navnet Vanseborg. . Sognets kirke ligger paa præstegaarde11s grund. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd m. m. er fra op- gaver-ne ved folketællingen i 1891. De større eiendomme foruden præstegaarden er: I Farsund sogn: Sande ligger tæt ved Farsund og er efter vestlandske for- hold endnu en betydelig gaard; den var i fortiden krongods