Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/429

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


4l8 LISTER OG MANDAI.‘S AMT. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Helvig thinglag: i l891—95 2 441 kr., i 1893—-97 2461 kr., i 1895—-99 2386 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig beboede brug i 1891 havde i Vanse herred: d 111 brug en matrikulskyld indtil 0.50 mark, 21O brug en matrikulskyld fra 0.51 til I mark, 586 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, 62 brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 mark, 9 brug en matrikulskyld fra 5.01 til 10 mark, 3 brug en matri- kulskyld fra lO til 20 mark. n Der er matrikulfortegnelse for Vanse fra l668 og 1723. Af disse sees, at gaardbrugerne paa Lister i 1668 for størstedelen var leilændinger, men i 1723 eller 55 aar senere var mange blevne selveiere. Meget jordegods var i ældre tid samlet under de adelige sædegaarde Huseby og Hananger, som senere omtalt. En stor del af Listerlandets jordegods gik allerede tidlig over i kirkens og klostres eie. Især var det det mægtige Munkeliv kloster i Bergen, som fik store eiendomme her. Dels ved kjøb, dels som gaver, sjælegaver, sjælebot, fik klosteret Øvre Skeim(—, Nedre Skeime, Borhaug, ()re, ‘4amdal, Re13svold, Kotl(md, Heiland, Raastad, Halland, Straumslaríd, Kjøn-1igen, Øihov(len, og Nøringskor. Ved reformationen tilfaldt klostrenes store jordeiendomme staten, og 1651 bortbytte(le kong Fredrik III ovennævnte Munkelivs gods paa Lister til Volkvart ]:3ro(lers(?n Ei-isbriCh, som boede paa G“l’6I?dH( i nærheden af Bergen. Ved mageskiftet mellem kongen og Volkvart Brodersen kom disse mange gaarde i privat mands eie, og der aabnedes adgang til at sælge gaard for gaard til de leilændinger, der som bygsel- mænd brugte gaardene. — Fra 1821, da lov om Salg af det beneficerede gods udkom- gik overdragelsen hurtig og regelmæssig I*’(mse pr(estegaard har været gjenstand for reduktion efter I0V af 19de juni 1882, men reduktionen er endnu ikke helt gjen- nemført Gaardens tidligere skyld var 19.09 mark, dens 11U“ værende er 16.95 mark. Efter reduktionens gjennemførelse Vil l1ovedbruget faa følgende arealer: Dyrket mark . . . . 6.75 ha. Eng og slaatteland . 5.03 » Udmark ........ 43.19 »— Tilsammen 54.97 ha. Embedsgaardskommissionen udtalte, at den nævnte fi(îmaYk“ Strækning ikke vilde blive foreslaaet frasolgt præstegaardenǫ de k0m“