Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/419

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

408 LISTER OG MANDALS AMT. foran stranden paa Lister og sager dæksbjælkerne over Naar det da bliver storm, slaar havets brændinger fartøiet istykker, og man spa1—er sig ophugningen, medens vragstumperne driver ind mod kysten og udnyttes som ved. Der er meget snaumark skikket til skogkultur, men der fore- gaar kun lidet sa-aning og plantning. De gaarde, som har lidt skog, er Frestad, Lindl(md, Vigmo- stad, Ski-stad, Elle og Listeid m. fl. Amtets første og fremdeles ulige største planteskole for skog- træer og dets første rationelle skoganlæg er ved Kjørrefjord (se bind 1, pag. 254 og 255). Da landets ældste planteskole for skogtræer, som forstmester Gløersen anlagde i l868 paa Jæderen ved ladestedet Sandnes, allerede efter 3 aars drift var istand til selv at dække sine arbeidsudgifter uden tilskud, opstod ønsket hos naboamtet Lister og Mandals amt om anlæg a-f en lignende paa List1erland. Der indkjøbtes da høsten 1874 den østligste af de tre Kjørre- fjordgaarde, en fjerdingsvei vestenfor Farsund. St-ørstedelen af indmarken anvendtes til planteskole, hvis anlæg straks paa- begyndtes, medens resten (beliggende paa sydsiden af Listerveien) bortbyttedes mod en stor lynghei til fordobling af gaardens til- stødende udmark, der var blottet for al trævækst. Her paa- begyndtes følgende vaar, 1875, amtets første rationelleI skog- anlæg, oprindelig ved hjælp af planter (mest almindelig furu) fra Sandnes planteskole, indtil Kjørrefjords planteskole efter et par aars forløb kunde skaffe dem selv. Kjørrefjords planteskole. er landets næstældste planteskole og tilhører fremdeles forstvæsenet. Den har siden den tid solgt flere millioner af træer (se bind I, pag. 256) til nærmere og fjernere egne samt forsynet sit eget tilstødende skoganlæg med fornødne planter, hvilke har vist en god fremgang. Nogle aar senere for- størredes skoganlægget endnu en gang ved tilkjøb af ny lyngmark. Anlægget begyndtes af forstmester Gløers(—n med skogplanter- agronomerne H. Skadsem og B. Hamme-r.s“næs som medhjælper-e. Myrer er —der i Vanse saavel paa det egentlige Lister som paa heierne; myrerne, der leverer brændtorv, er af vigtighed i denne træfattige egn. I—Iellemyren leverer brændsel saavel til de omliggende dele af Lister som til Farsund, Flekkefjord og flere omliggende distrikte1—. Myrerne paa Lister er undersøgte af G. E. Stangeland. Hellemyren i Vanse paa det flade Listerland ligger mod nord- øst ind til bakkerne under gaardene Maberg og 0re, ellers be- 1 Oberst Wergelands plantninger paa Baneheien ved Kristiansu11d be- gyn(lte noget tidlige-re, men de kan neppe kaldes skoganlæg.