Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/406

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SPANGI—2HI—2ID H1—:Rms1). 395 vand og dækket paa udsiden med de større forekommende stene. For veien, der vilde blive overskaaret af kanalen, foresloges bygget en flydebro over kanalen saaledes, at en tilstrækkelig bred del kunde ndtages for at’give fartøierne fri passage. Anlægget be- regnedes at koste 52 000 kr. — I 1868 overtoges sagens tekniske behandling af havnevæsenet. Et projekt blev da udarbeidet af ingeniør Bing. Det nye projekt var beregnet paa 8 a lO fod dybtgaaende dampskibe, 10 fods bundbredde og anlæg 1:2, hvilket giver 5O fods vandbredde. Den væsentligste forandring var, at Store Bolø valgtes til havn istedetfor Li1le Bolø. 0mkostningerne beregnedes til 56 O0O k1—., hvilket ingeniørkommissionen tilraadede at forhøie til iiii OO0 kr. Projektet er atter optaget— blandt de før omtalte projekterede kanaler i leden (bind I, pag. 5l7), hvor omkostninger for en større kanal er anslaaet til 560 OOO kr. Spangereid herre-d vari 1899 delt i l2 skolekre(lse med 27li undervisningsberettigede bor-n, 5 lærere.