Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/404

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SPANGHHE11) HERm::1). 393 i fordum Tid begynt at grafue igiennem for SeiglatZ Sky1d, oc vilde hafue sæt der en Kiøbstad. Men der vaar Field oc heel Klippe under, som forhindrede oc forstørede det Arbeid oc Anslag, oc hafuer der værit stort Arbeid paalagt, som nock endnu siunis, oc gick dog icke for sig.» „ Holm skriver om Spangereid: Her viises og det Sted, hvor engelske Folk har ligget for at lade Eegelast, hvoraf nu intet findes. De skal ved denne Lej- lighed have begyndt paa at grave eller skjære en Canal igjennem Landet fra Lenefjorden til Havet, for at smaa Skibe kunde und- gaae at fare om Lindesnes som en farlig Søevej.» “ Spange)—eid er fra det inderste af Lenefjorden, Hølen, i nord til havet i syd kun henimod 500 meter langt og forbinder Lin- desnes halvø med fastlandet. Ved gravning af en kanal over dette eid vilde fartøier undgaa farten udenom Neset. Langt tilbage i tiden tænkte man paa at grave en saadan kanal. Under krigen i 1810 begyndte man at grave, dels for at sikre kystfarten og dels for at lette passagen for kanonfartøier. Arbeidet lededes af sjøkaptein Michael Bille. Der er anstillet undersøgelser af kanalvæsenet om en kanal gjennem Spangereid: . Grønsjfforden, som gaar ind straks vestenfor Lindesnes i Spanger-C eid, staar, som før omtalt, ved det smale .]aasund, som paa det grundeste kun har 11 fods vanddybde, og hvor strømmen under- tiden er temmelig stærk, i forbindelse med LeneZjorden, der gaar nordover til forbi Sandnes og sydover ned til Spangereid. Mellem Lenefjorden og de paa østsiden af Lindesnes fra havet indgaaende tre smaa bugter, nemlig Kirkevaag, Store og LiIle Bolø, er et ganske kort eid, der paa det høieste kun er 16 -— 18 fod over almindelig vandstand. Landet bestaar dels af en høiereliggende tør sandmo, der paa sine steder er stærkt op- fyldt med knppelstene og kun for en ubetydelig del opdyrket, og dels af et lavereliggende vandsygt england omkring Kirkevaagen. Mellem Kirkevaag og Lenefjorden er afstanden kortest. For at undgaa den for mindre fartøier ofte farlige fart udenom —Lindes- nes, har man allerede langt tilbage i tiden paatænkt en gjennem- gravning af Spangereid. I 1807 og 1808 blev eidet af ovennævnte Bille undersøgt for et kanalanlæg, hvilket ogsaa blev paabegyndt, thi foruden flere mindre grave for grundundersøgelser findes der en række med smale mellemrum adskilte grave, der tilsammen har et kubikindhold af omtrent 300 kubikfavne, en Længde af omtrent 5OO fod, en bredde af 34—36 fod og en dybde af 3 a