Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/373

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest362 1.1sTEn 0G 1æ1ANnA1.s AMT. Undalen overskjæres ved Valle kirke af det fra Mandali vestlig retning gaaende dalføre, hvorigjennem hovedveien mellem de vestlandske byer gaar. Fra herredsgrændsen i øst indtil Va.lle kirke er langs fjeld- siderne endel frodig løvskog, ligesom ogsaa nogen furuskog. Hovedmassen af skogen ligger paa lierne langs nordkanten af dalføret; de søndenfor liggende dele af landet har for det meste nøgne, graa heiestrækninger. Det er fornemmelig lyng- svidningen, der er skyld i de herværende skoges undergang. Vestenfor Vigeland findes i egnen omkring Tarvatn frodig løvskog, mest af or og ek i blanding. Kun de nærmest til vandet grændsende lier er imidlertid skogklædte; landet ovenfor er af- skoget. Fra disse skoge afsættes aarlig en del ve(l, bark og tøndestav. ’ Der sælges sagtømmer og anden større rundlast og noget smaatømmer. Middelprisen i 19OO pr. tylvt bygningstømmer var 38 kr. Den almindelige dimension er 8 toms og opover, l2 fods længde. Der sælges ogsaa noget brændeved. Middelprisen i l9OO pr. meterfavn brændeved var kr. 7.5O for birk, ti kr. for Or og ti kr. for furu. Desuden sælges ten(lestaV af birk og furu, nogen ekebark, lidt birkebark. Al herre(lets skog eies af bygdens indvaanere. Der er noget snaumark skikket for skogkultur, og der fore- gaar lidt saaning og plantning samt lidt udgrøftning af skogmyr, ligeledes lidt in(lsamling af kongler for frøklængning. De bedste skoggaa1—de i herredet er: Mjølhus, Foss-, Træ(Ial, SkO“fI(;’l(lIld, Vigeland, H(1g(1, Blarsta1I, lf(lZl(’ og Ersei(l. Der er tildels meget gode torvmyrer, og paa heiegaardene er de almindelig benyttede Særlig paa heiegaardene, baade paa vestheien og østheien, ligger flere tusen maal uopdyrkede myrer. I dalstrøget mi11dre, und- tagen paa Valle, hvor herre(lets største udyrke(le myr flndes. Det er baade muld— og mosemyrer. Større myrer findes paa Nylun(l, ligesaa paa Li, Deble og Stilan(l, de Si(lste er heiegaar(le. Paa Engeland paa estheien er myr skikket til dyr-kning. Fiskerierne er af vigtighed i Søndre L’ndal herred, og hjemmeiisket og det daglige fiske er af bety(lning. Der forsendes levende fisk til Kristiania.