Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/370

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SøNnRE CNnAL HEHnEn. 359 det faste land i øst og Underøen i vest, hvilken ø adskiller den fra Syrdalsfjord; selve Underøen er skilt fra det faste land ved det smale Navarsun(l, der er kommunikationsveien mellem de to nævnte fjorde. Snigfjorden er meget øret ved den sand, som Undalselven har ført med sig, og kan derfor kun vanskelig befares af større fartøier. Disse maa gaa gjennem Navarsund for at komme op til Snig, der er en lasteplads, hvorfra trælast og bark udskibes. Snigfjorden har en længde af 3.5 km. Syrdalsþord gaar ind vestenom Underøen ca. 3 km.; den er en bugt af havet og mindre skikket som havn, da den ikke er til- strækkelig beskyttet mod havet, og da den er noget uren. Den har god holdebund med 40—-6O m. vand, men benyttes som havn kun af far-tøier, somb laster trælast ved Lonestranden i fjordens bund. Mellem Syrdalsfjorden og den næste fjord, Remesj)“orden, ligger S(.*inø havn, der er et sund mellem fastlandet ved Aaviggaardene og øen Svinø; paa dennes nordside ankres paa 17—l9 m. vand. lndløbet til havnen er paa begge sider af øen og er temmelig urent. Snigfjord staar i forbindelse med det faste land indenfor, enten opad Undalselven, som er seilbar for mindre fartøier om- trent 10 km. opover, eller ved landeveien, som forbinder strand- stedet Snig med hovedveien ved“Valle. 1Skjærgaarden i herredet har faa øer og skjær og er afbrudt, saa havet ofte skyller ind paa det faste land. J ordsmonnet i herredet er sandblandet muldjord paa sand og aur, myr og kun enkelte steder ler. Det dyrkede land af større udstrækning ligger i Undalen; ellers er det spredt i skarene, ved kysten og paa heierne. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 2.9 km.2 Eng . . 8.5 » Ager og eng ....... .... l 1.4 km.2 Skog .......... . . 30.0 » Snaufjeld, udmark, indsjøer, myr. . 13O.3 » 17l.7 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed i Søndre IJndal: Udsæ(l pr. 1naal. Avl pr. maal. Fol(lighe(l. Hvede. . . 38 liter. 2.28 hl. 6 Rug . . 38 » 2.66 » 7