Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/36

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KRISTIANSANI) BY. 27 Ely og Guria Megeland. Han døde i Kristiansand 30te marts 1824 og blev 3dje april samme aar begravet sandsynligvis paa byens nuværende kirkegaard, men gravstedet er uden mindes- mærke og lader sig ei længere paavise. “ Diderik Hegermann, statsraad, er omtalt under Tveid herred. Ole Claussen Mere-h, grosserer senere bankadministrator, repræ- senterede Kristiansand paa Eidsvold, er begravet i Kristiansand 1829 (cfr. bind I, pag. 654). Claus Ben(leke, amtmand i Hedemarkens amt, senere justiti- arius i Kristiansands stiftsoverret, var født i Vang præstegjeld paa Hedemarken 176i4, søn af kance1liraad Andreas Bendeke og A)nalia Margrethe RosenkrantZ Ler(—he. Han døde i Kristiansand 29de mai 1828 og blev begravet 2de11 juni paa byens kirkegaard, men hans gravsted kan nu ei paavises og har intet mindesmærke. Eidsvoldsmanden Peder John-sen, underofficer og regnskabsfører ved Kristiansands værft, senere skibsfører, repræsenterede sjø- defensionen paa Eidsvo1d. Han var født paa gaarden Nes i Dyb- vaag 1783, søn af gaardbruger John Tellefsen Nes og Maren Peders- datfer. Han døde i Kristiansand 10de juni 1836 og blev 14(le juni begravet paa Kristiansand kirkegaard, hvor gravstedet frem- deles paa-vises, men det er uden mindesmærke. Henrik Fredrik Arild Sibbern, kaptein, senere oberstløitnant, var født paa Vernekloster i Rygge præstegjeld i Smaalenenes amt 7de juni 1785, søn af major Georg Kristian Sibbern til Verne- kloster og Søster Huitfeldt Han døde i Kristiansand W11te april 1863 og blev 18de april begravet paa Kristiansand kirkegaard, hvor der over graven er lagt en granitplade med hans navn, fødsels— og dødsaar. Paa Kristiansands kirkegaard staar en obelisk af granit som «hædersminde over danske krigen-e faldne i sjøfr(ejningen red Helgeland 9de mai I86—1». Derefter følger 18 navne. Indvaanere af Kri- stiansand reiste denne sten. Andre bygningen Nye offentlige bygninger, opførte i det i l892 afbrændte strøg, samtlige murbygninger, er raadhnset ved torn-et, brandvagten mellem torvet og Toldbodgaden, sparebanksbyg- ningen, hvor tillige postkontoret og telegraj“konloret har sine 1okaler, og som ligger paa hjørnet af Raadhusgaden og Markensgade. I Dronningens gade ligger den nye sti“ftsgaard, og paa hjørnet af Dronningens gade og Fæstningsgaden ligger den restaurerede Norges banke bygning Paa hjørnet af de samme gader ligger arbeider- samj’undet og nær dette et bedehus. l Kongens gade ligger klubbygningen, og i samme gade det katholske kapel. Slijtsgaarden— eller ene-bedsboligen for st:)tambnanden i Kristiansand