Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/351

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


340 1.1STEH OG 1uANnA1.s AuT. Km.’ Del af Øvre Øidnavatn . . 0.1 Del af Nedre Øidnavatn . . 2.7 Del af Ivelandsvatn . . . 0.1 Hellevatn ..... . O.6 Del af Sundevatn . . . 0.1 Del af Hesvatn . . . O.4 Tronstadvatn. . . 1.7 Undalselven . . 0.6 Selandsvatn . . . . 0.1 Ringsvatn ..... . 0.2 Del af Eikedalsvatn . . O.4 Tjomslandsvatn . . . . 0.1 Vormevatn . . . 0.1 50 smaavande ........ 2.4 Sam1et area1 af ferskvand 9.6 I Undalselven er laks og ør1—et samt aa1. I vandene og tjemene er der foruden ør-ret og aa1 ogsaa abbor og røyr. Laksefisket i Undalselven drives med not, garn og stang. De andre fiskesorter fiskes med garn, Stang og line («bakke» eller «steigl»). Aal fiskes i aa1kar eller «aa1gar», en silformet kasse, som man lader tjernets afleb passere. Meget fiskerige er elvene og vandene i Nordre Undal ikke. I Undalselven er flere 1aksefiskerier, der under gunstige om- stændigheder (høi vandstand) 1:ä11Ý være meget lønnende; saaledes paa gaarden Geislej’oss, i den derværende fos af samme navn (Ge“eL9le“foss: Straale.foss), er det bedste laksefiskeri. Mindre gode er Trylands og Spillings laksefiskerier. Ørretfisket i elven spiller liden rolle. Af vandene paa høidedragene vest og øst for Undalen er Hellevatn og Ti-onstadvatn noksaa rige paa ørret. I det sidst- nævnte er ogsaa røyr. Nedre Øidnavatn“ har stor og fed ø1:ret. J ordsmonnet er hovedsagelig sandho1dig muldjord. I dalen er auren og sanden gjerne udvasket og 1agdelt; elven oversvømmer i flomtiden store dele af dalbunden Som regel er muldjordlaget tyndt Kun paa lavtliggende steder er større muld- ansamlinger, der nærmest maa betegnes som myr. Paa heierne eller paa høidedragene saavel.øst som vest for dalføret er en masse større eller mindre myrer, der enten hviler paa sand eller er dybe. Paa tørrere steder er ogsaa her mad- jorden sandblandet muldjord.