Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/34

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KmST1ANSAN1) BY. 25 Kristiansands havnevæsens aktiva udenfor faste eiendomme samt passiva ved udgangen af aaret 1901: Aktiva. Den kontante beholdning: B (I kasse, indestaaende i banken, restancer m. v.) kr. 2031.33 Passi-ca. 1. Pantegjæld til Samue1 Otto & Co. kr. 150 OO0.00 2. Andel af kommunelaanet af 1895 » 217 262.50 3. Pantegjæld til F. Reinhardt & Co. » l20 000.00 4. Pantegjæld til Harald Schmidts legat ......... » 24 000.00 5. Laan af gaarden Grims midler » 1O O00.00 6. Laan af Kristiansands sparebank » 72 800.00 7. Pantegjæld til forskjellige legater » 17 900.00 8. Pantegjæld i nr. 19, Vestre Strandgade ....... » 26 800.00 9. Pantegjæld i nr. l5, Tangen . » 3440.00 1O. Laan af bykassens laanefond . » 18 500.00 l1. Midlertidigt laan af bykassen . » 4000.00 -—-— —-ë —— kr. 664 702.50 Kirken Byen sognede først til 0ddernes. 0ddernes præste- gjeld bestod den tid foruden af hovedsognet tillige af Øvrebø, Vennesla, og Hægeland sogn; indtil 1604, da Søgne og Greipstad fik egen sognepræst, havde disse sogn ogsaa været annekser til 0ddernes præstegjeld. De faa indbyggere vedblev at sogne til 0ddernes kirke, indtil byen i aaret 1645 fik sin egen kirke. Dette var en simpel liden langkirke af træ, indviet under navn af Trefoldighedskirken. Den havde klokketaa1—n med to k1okker. Kristianssand betragtedes som anneks til 0ddernes indtil 1645, da byen havde faaet sin egen kirke, og magistraten kaldede da en sognepræst, der forblev boende paa 0ddernes præstegaard indtil 1651. 0mkring aaret 1685 begyndte man at bygge den kirke, der samme aar bestemtes til kathedralkirke for stiftet, hvorfor den ved aabent brev af 12te september 1685 fik det kathedraticum, som Stavanger kirke havde nydt. Paa kirken byggedes indtil aarene l696 og 1697. 1696 blev den indviet og kaldt Vor Frelsers kirke. Allerede ved reskript af 6te mai l682 var givet biskop Jersin og Stiftamtmand RosenkrantZ befaling at flytte fra Stavanger til Kristiansand, der for eftertiden skulde være stiftstad, og ved