Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/324

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GRINDUM HERRI—2D. 3I3 dum, ytre-, af skyld 3.76 mark. G—rindum, øvre, af skyld 3.73 mark. iS’vindal, vestre, af skyld 3.50 mark. Svindal, østre, af skyld 3.22 mark. Smedsland, af skyld 3.18 mark. Udbostad, af skyld 3.51 mai-k. (Ýdbostad, af skyld 3.62 mark. ‘é1agedal, øm“e, af skyld 3.1Ö mark. Aagedal, øvre, af skyld 3.14 mark. Gamle gaardnavne i Grindum herred er: 4. Aas *“Ziss. 1 l . Haartveid *Háruþ—P—eit. 13. Refsnes *Rij’snes(.?). 14. Grindum *Grin(Ieim-r. l 8. Bronnes dal *BrynjuljJs-dalr. 2 1 . Haaland Háland. 22. Svindal * Sm?na(lalr. 2 5. Kollungtveid *Kollungsþveit. 26. Smedsland Smiðsl(m(I. 30. Aagedal .4k-radalr. Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- navne: Brormesdal, af mandsnavnet Bø-“ynjo(j)—. -S’medsland, af mandsnavnet Smiör, men ogsaa af appellativet smiðr, Smed . Old f u n d: Stenalder . . . O Broncealder . . . . O

Eldre jernalder . . 3

Yngre jernalder . .... 2 “ Tilsammen 5 Paa OidZze udgravedes i 182O en gravhaug fra ældre jern- alder. Der fandtes bl. a. en treradet guldring, 4 1erkrukker, sverd m. m. af jern. «I disse krigsvaaben befandtes at være fortrinlig godt jern, som tidens tand og den ugunstige jordart endnu ikke havde formaaet at tilintetgjøre, men som eieren lige- saa ubarmhjertigen som uforstandigen lod opgjøre og forarbeide til andet brug», heder det i en samtidig beretning om dette fund. Rester af fundet beror i Kjøbenhavns museum. Ved G)’“íTl(fll))I kirke undersøgtes 1829 en haug med stensat kammer, hvori bl. a. fandtes en liden riflet broncespænde med sølvbe1æg fra ældre jernalder. Det tredje fund fra denne tid bestaar af et smukt dreiet sneldehju1 af klæbersten fra Vaardal. Yngre jernaldersfundet er fra Lelan(l og Haartvei(Z.