Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/291

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

280 1.1sTER OG MANDALS AMT. De tre fund fra yngre jernalder er samtlige ubetydelige. Findestederne er: Svinagel, Aag-s(e(I og en gravhaug ved Lau- dal kirken Laudal kirke, 51 m. O. h., er en korskirke af tommer, opført 1826, med 3O0 siddepladse. Laugardals kirI(ja var Laudal (Løvdal) annekskirkes gamle navn. Legater. Jon ()lsen Nesset og .4sbør ()Lsdatter skjænkede ved gavebrev af 28de januar l804, konfirmeret 23de marts samme aar, til Laudal sogn 2OO rd1r., hvoraf renten skulde anvendes til klæder og underholdning for de fattigste og flittigste børn i sognet. Efter omskrivning udgjorde kapitalen 1OO spd. Ved kgl. res. af l9de august 1845 tillodes bygdemagasinet i Laudal sogn ophævet; den ved Salg af beholdningen og magasinhuset indkomne kapital blev et legat, hvoraf renterne skulde tilfalde sognets fattigvæsen. Beløbet indbeta-ltes i 1847 med 325 spd., hvoraf renterne senere uddeles aarlig til fattige. Ole ()L9en Nesset af Laudal sogn skjænkede i mai l847 til Laudal sogn 1O0 spd.; renterne tilfalder sognets fattige. Gunner RasmuSsen Linelands enke Karen NieLsdatter skjænkede ved testamente af 10de juni 1848, konfirmeret 21de mai 1851, til Laudal Sogns fattigkasse renten af 25 spd. Lars Oksen Seinagel skjænkede før sin død i 1854 til Laudal Sogns fattigkasse 5O spd. — Jon Sørensen Sknlan(ls legat. Under dette navn skjænkede Reier Sørensen Skuland den ældre og yngre til erindring om sin nysnævnte afdøde broder ved gavebrev, dateret Laudal 18de august 1861, til Laudal Sogns skolekasse 1O spd. — Ved testamente, dateret Svinagel 2den juli 1882, skjænkede To);jer Ols(tatter Nesset 4OO kr. til Laudal Sogns fattigkasse, hvoraf renterne benyttes paa samme maade som renterne, af de øvrige sognets fattigkasse tilhørende legater. Siri Thorkelsdatter Lindl(m(l skjænkede ved gavebrev, dateret Lindland 14de september l86O, til Laudal fattigkasse 38 spd. Renterne anvendes til fattigvæsenets behov. Hovedveie. Hove(tr-eien gjennem .lIandaIsdalen gjennemskjæ1—er Laudal fra Øislebø grændse ved Voan til Finsland gi-ændse ved Manneskar nordenfor Laudal kirke (3.6 km.), herfra til Lillestræde, 3.3 kn1., ligger veien inden Finsland, hvorefter den atter gjen- nemskjærer Laudal indtil Bjelland grændse ved Haugenes, ikke langt fra færge-stedet over Mannflaavatn (5 km.). Veien, der over-