Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/28

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KRISTIANSAND BY. 19 brand i 1734 er før omtalt. Den 2den august 1859 udbrød ild i Østerbyens 31te kvartal; der blæste en stærk vestenvind, saa ilden udbredte sig hurtig, sprang over flere kvartaler og antændte, hvor man mindst ventede det. Den halve del af 27de kvartal, hele 82te, 28de og 24de, den halve del af 20de kvartal samt elvetomten nedenfor 24de kvartal, hvor der stod et skib paa stabelen og en stor pakbod, samt en del last nedenfor 20de kvartal ødelagdes aldeles. Der ødelagdes ialt henved 80 vaaningshuse til en samlet forsikringsværdi af ca. 42 O00 spdlr., og ikke langt fra 1000 mennesker blev husvilde. Branden 18de Oktober 1880 udbrød ved halvtretiden om natten i Skippergaden nr. 9. Det blæste en storm af nord- vest, og ilden bredte sig hurtig til de nærmeste i vindretningen liggende eiendomme og sprang derfra over til bygningerne i det kvartal, der begrændses af Markensgaden, Kirkegaden, Skipper- gaden og Gyldenløves gade. Kun kathedralskolens murbygninger i dette kvartal blev staaende igjen. Stormen førte en tæt regn af gnister, tildels store gløder, nedover byen i vindretningen; men de bygninger, der paa denne maade truedes, klarede sig alle, undtagen domkirken. Kirken laa i saadan afstand fra de brændende bygninger, at den ved heden fra disse ikke kunde antændes, men gnistregnen havde tændt. Træværket i taarnkuppelen stod snart i lys lue, og omtrent samtidig slog flammerne frem fra tagryggen over kirkeskibet. 20 vaaningshuse og domkirken lagdes i aske, ligesom ogsaa den gamle latinskoles murbygning led en del. De afbrændte og skadelidte bygninger var brandforsikrede for 431680 kr., deriblandt domkirken for 240 00O kr., og latin- skolen, der havde lidt mindre skade, for 48 OO0 kr. Den sidste store i1debrand vari 1892; da brændte en tredje- del af byen. — Branden opstod om eftermiddagen ved tretiden den 8de juli i kvarta1et mellem Toldbodgaden, Markensgaden, Dronningens gade og Vestre Strandgade, uden at det er bragt paa det rene, hvor eller hvorledes den begyndte Ilden udbredte sig hurtig i de store tørre trægaarde, og man stod omtrent magtesløs overfor ilden, idet vand- værkets kraft svækkedes saavel paa grund af den mængde slanger, som maatte udlægges, som ogsaa fordi vandet flød fra afstikkerne i de brændte huse uden at kunne lukkes. Mandal udlaante sin dampsprøite, og den kom med dampskib noget over midnat og sattes i virksomhed paa det mest truede sted. Mandskabet paa nogle norske kanonbaade kom tilstede og ydede god hjælp. Der brændte i det hele ca. 35O huse og 3 a 4 000 menne- sker blev husvilde. Værdieu af de brændte bygninger var ca.