Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/274

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ø1S1.1—:Bø HP:nRE1). 263 Størsteparten af disse skoge har været overgaaede med stærke hugster, efter hvilke løvskogen mere og mere har vundet i ud- bredelse. I det hele taget kan disse skoge i godhe(l ikke maale sig med de hinsides vasdraget liggende. Her som næsten over- alt i disse egne afsættes skogen i form af 6 alens tømmer, der ved vasdraget tidligere betaltes med 14 a 16 kr. pr. tylvt (salg af tømmer foregaar her kun efter tylvtetal, ikke efter maal); skogeierne siger, at de ved denne ophugning af træerne faar tem- meret bedst betalt. De væksterligste skoge af dette vidtstrakte skogop]and er i Hoie1vens dalføre, egnen ude ved mundingen af Finsdalen samt listrækningen herfra nordover langs hovedvasdra-get indtil græn(l- sen mod Laudal. I den nordlige del af trakten, hvor flere herreder grændser mod hiuanden, er skogen i daarligst sta11(l, og vidtstrakte heier ligger fuldstændig blottede for skog. I Finsdalen er der skog ved mundingen af (lalen; midt- partiet af samme er mest bevokset med løvskog (birk og asp)„ medens øverst oppe i dalen eller paa grændsen af Finsland furuen atter er temmelig meget udbredt, og tidligere var den det end mere, idet skogen ved stærke hugster er tilba-getrængt. Heiegaardene i Øislebø herred er forsynede med tilstrækkelig skog til eget brug; til de fleste ligger nemlig mindre skogteige nede i den skogbevoksede del af byg(len. Øislebø maa siges at være rigt forsynet med skog. Disse skoges bevarelse er af stor betydning for de tilstø- dende skogfattige egne; deres beligge11hed med let transport i vasdraget er gunstig. Om de fornemste «Egl1e Skoffue» i Øis]ebø skriver .l’alle Zl)O—S’(’IIkI’(lIltZ og Stene Villums(Þn i l63l: Øislebø sogn: øster He(l(l(1l(1ml (?l, findes godt, stort og grovt, brugeligt eketømmer. BuP, grovt tømmer. Ramsl(md, en temmelig ekeskog til middelmaadig skibsbyg- ning og ung ekeskog til fremvækst. Xo)mnP, temmelig ung skog. B]’llMlSt?(ltt(’)l, temmelig grovt tømmer og ung skog. I“tslaml, en skjøn, ung ekeskog JI(lYlI7(3I‘(l(lk, grovt eketømmer. Gangsaa, god ung ekeskog. Der leveres sagtømmer og anden større rundlast og noget smaatømmer (“props o. lign.l. Middelprisen i 19O0 pr. tylvt bygningstømmer var 30 kr., de almindelige (limensioner er 4 in ti meters længde, omkring 26 cm. top.