Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/273

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

262 I‘1S‘1’I—:R OG MAN1)AI.S AMT. Kreaturhold samt fjærkræ i Øis1ebø: l900. Heste . . . 123 Storfæ . . 887 Faar . . 280 Gjeter . . 2 Svin . 56 Høns . . 825

Ender . 7

Gjæs . . . 2 Bikuber . . l l 1 Kvæget er dels stedegent og dels blandet. Blandingerne er airshirerá(—en, telemarkskvæg og lyngdals- kvæg. Det stedegne kvæg staar nær lyngdalskvæget. Der sælges lidet husdyr, skjønt opdræt og handel med hornkvæg er tiltaget lidt. Der kjøbes heste for bygdens for- syning. Faar-eholdet er aftaget meget, men svineholdet er til- taget noget. Der sælges noget kjød og flesk. Melkeproduktionen er tiltaget, og der sælges en del melk. Af Smør sælges meget, men lidet Ost og ikke uld. Bedre fodring af husdyrene foregaar nu. Aktieselskabet ()islebø ill-(’lí6”)’í begyndte i l897. I 1900 ind- veiedes 273 795.5 kg. melk, hvoraf er produceret 10817 kg. smør. Skummemaskine benyttes, og Som drivkraft anvendes damp. Skogen er paa flere steder vækster1ig; her er for største- (lelen furuskog, mindre birkeskog, endel ek og tildels gran og asp. Af andre træer vokser i herredet or, ask, løn og heg samt alm. Lierne har mere og mindre værdifuld skog; den staar i det hele taget langt over det almindelige; gaardene Heddelands skoge regnes blandt amtets bedste, hvad udstrækning og værdi angaar-. — Hinsides vasdraget i egnen søndenfor Øislebø kirke i Nome- vat-ns omgivelser er der frodig løvvegetation og paa vestkanten ogsaa en del furu; den forekommer dog kun spredt. Den øvre del af Trydalen har tidligere havt god skog, der ved hugster er stærkt reduceret. Ligeoverfor Øislebø kirke munder Høielven ud i hoved- vasdraget. Paa siderne af denne elv er den største sammen- hængende skogflade i fogderiet. Landet er overalt stærkt kuperet; jordsmonnet er i regelen skrindt og jevnlig tilstede i ringe mængde