Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/266

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HOLME HEaREn. 255 høieste res. af 6te august 1859, til Holme Sogns skolevæsen lO0 spd.; renterne kommer den faste skole faa 1—’odnebø præstegaard tilgode. . Ovennævnte provst Tønnesen skjænkede ved sit anførte testa- ment af 1862 og tillæg dertil af l6de juni l868 til Holme Sogns skolekasse 5O0 spd.; renterne anvendes til lønsforbedring for læ- reren i den faste skole paa Klosteret under Fodnebø præste- gaard; endvidere til præstegjeldets skolekasser 2Zs af hans med f1—adrag af 5 l00 spd. beholdne formue; renterne af beløbet an- vendes til lønsforbedring for nidkjære og duelige almueskolelærere i Holme sogn, og resten af renterne fordeles mellem Øislebø og Laudal sogne. Kapitalen var i 1876 kr. 27 379.85. 0vennævnte provst Tem1esen skjænkede ved sit anførte testa- ment af 1862 til Holme Sogns fattigkasse det ovenfor under kir- ken nævnte rentebeløb, samt ved testamentets post 2 endvidere til hver af fattigkasserne i I—Iolme, Øislebø og Laudals sogne 2O0 spd.; renterne skulde anvendes til trængende børns for- sørgelse. Lensmand S. I—Iolbek og hustru Engel Bentsdatter oversendte ved skrivelse af 8de juni 1849 100 spd.,. hvoraf renten aarlig skulde tilfalde Holme Sogns fattigkasse. Thomas Pedersens legat, dateret Undal 5te februar 1870, er stort 10O spd., hvis renter uddeles til husarme i Holme sogn. Gaardbruger Fredrik Ol-sen Gjereoldstad og hustru Ragnhild Tørmundsdatter gav ved testament af 25(le november 1867 og l5de januar 1874 80O kr., hvoraf renterne uddeles til trængende af Holme sogn. Anne Elisabet Kristiansdatter I—Iaddelands legat, konfirmeret 16de februar 188O, er stort 4O0 kr., hvoraf renterne uddeles til trængende af Holme sogn. ()mmund Stigsen Øia gav 16de september1884 400 kr., hvoraf renterne uddeles til trængende af Holme sogn. Gunder Olsen Undal gav 3dje december 1885 80O kr., hvoraf renterne uddeles til trængende af Holme sogn. .—1anen og Valborg Valands legat for fattige i Holme sogn er 0prettet ved ægtefolkene Aanen Aanenssen og Valborg Aanenssen Valands testament af 24de mai 1875, hvorefter der efter den længstlevendes død skal udbetales til Holme Sogns fattigkasse 4000 kr., der udsættes mod reskriptmæssig sikkerhed, og hvis renter hvert aar, halvdelen inden jnl, den anden halvdel inden paaske, skal uddeles til fattige i Holme sogn. Legatets statuter 9Y stadfæstede ved kgl. res. af 7de marts 1896 og traadte ivirk- 80mhed samme aar. .—1anen og Valborg Valands legat jor ældre Uenere i Holme sogn er oprettet af ovennævnte ægtepar ved testament af 24de mai