Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/265

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

254 1.1STEB OG MANDALS Amt bare er forefundet brudstykker af visen her i laudet(«Rolf gangar» hos Landsta(l, nr. 5). Rimeligvis er navnene Elvestein (eller som det i Telemarken rigtigere heder: Eljestein) og Bukkebein i den mandalske sagn- vise et sidste minde fra disse egne om den gamle norske Rosmer- vise. (Moltke Moe.) Holm e kirke er en korskirke af tømmer, opført 1825, med 42O siddepladse. L. Dietrichson omtaler en ældre kirke fra 1565. Holeims kirkja var Holme hovedkirkes gamle navn. Mandal blev skilt fra præstegjeldet Ved reskript af 26de september l788. Kirken er nævnt i middelalderen og egne præster omtalt i Diplomatarium Norvegicum flere steder. Legater. Sognepræst SChavland og hustru bestemte i 1788, at der af deres samlede legat skulde tildeles den omgaaende Skoleholder i Holme sogn Ve og degnen i Holme sogn, «som og holder skole», de øvrige Vi af renten af 3OO rdlr. Legatets kapital er nu 19 spd. 82Vs skilling. Jomfruerne Fredrikke og Severine Christensdatter skjænkede ved testament, dateret Torp ved Mandal 6te mai l79l, konfirmeret 6te juli 1792, til Holme kalde skolekasse renten af 1OO rdlr. De ovennævntes søster Catharina Christensdatter skjænkede ved testament af 12te oktober 1791, ko11firmeret 6te juli 1792, 2OO rdlr., hvoraf renten tilfalder Holme kalde skolekasse. Den samlede kapital, 3OO rdlr., omskreves senere til lL6 spd. 3O skilling,— som er fordelte mellem Holme, Øislebø og Lau- dal sogne med 46 spd. 60 skill., 37 spd. 6O skill. og 32 spd. 30 skill. Jomfruerne Fredrikke og See-erine Chr-istensdatter skjænkede ved testament af l791 til Holme sogns fattige renten af 1O0 rdlr., og deres søster enkefru Lino ved testament af 1791 3OO rdlr., hvoraf renterne aarlig skulde tildeles de mest trængende i samme sogn. Kapitalen udgjør efter omskrivning l55 spd. Provst T. O. Tønne.S—en skjænkede ved testament af 13de mai 1862 en tredjedel af sin med fradrag af 510O spd. beholdne for- mue til Holme kirke, saaledes at der af renterne anvendes først det fornødne til vedligeholdelse med maling o. s. v. af hans for- ældres gravsted, og dernæst 15 spd. til forskjønnelse af kirkens indre eller til ombygning af dens taarn, medens resten af ren- terne afgives til Holme fattigkommission. I 1876 var kapitalen kr. 12 689.85. Kjøbmand Tøm:es Tøm1esen og hustru Karen Gurine Tøm:esen skjænkede ved testament af 29de marts 1858, konfirmeret ved