Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/263

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

252 LlSTER 0G MANDALS AMT. Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- navne: Gjervoldstad, maaske af et mandsnavn Geirvaldr. Greipsland, skrives almindelig Grebsland, af mandsnavnet Greipr eller af ordet gre(f; græv. Hag(1lan(l, sandsynligvis af mandsnavnet Haki, men kan ogsaa være afledet af ordet haki, m. krog. Kaddelan(l af mandsnavnet Karli. Kolstad, sandsynligvis af mandsnavnet Kollr, maaske ogsaa af Kolli eller Kolla eller af fjordnavnet Kollr. Skagestad er sandsynligvis at forklare af mandsnavnet Skagi, men kan ogsaa komme af ordet skagi, m., fremstikkende tange. “ SO(Z6’l(lTld, sandsynligvis af mandsnavnet Sðti, men kan maaske forklares af et elvenavn Sota. Stusvig, sandsynligvis af mandsnavnet Stel-fr eller maaske af -S’tyrr; det samme er tilfælde med “Stypsfa(I. Suinstad, sandsynligvis af mandsnavnet Sveim2 eller af et andet navn med Sveim1 som første led. O l d f u n d: Stenalder . . . . 4 Broncealder . . . . O Ældre jernalder . . . 37 Yngre — . .... l l Tilsammen 52 Fra stenalderen har man to fund fra Skagesta(l,.nemlig en trekantet pilespids af flint og en helt sleben stenkile. Paa Greips- land er fundet topstykket af en kile, og endelig har man fra dette hei-red en stenøks uden bestemt findested. Det store antal fund fra ældre jernalder skyldes tildels professor (). Ryghs udgravninger i 1878 paa Stovelan(l og Brinsdal. Her fandtes en gravplads be- staaende af 18 hange, alle af rund form. 3 bange blev af forskjellige grunde ikke medtagne (en var saaledes stærkt for- styrret ved tidligere gravning); de øvrige blev helt gjennemgravet. Alle de undersøgte bange blev igjen oplagt, saa at de saavidt muligt igjen fik sit forrige udseende i det ydre. Paa oldsager var disse hauge ganske usædvanlig rige. Det er i Norge en Sjeldenhed som her i en række af l5 udgravede hauge ikke at træffe en eneste, hvor der savnes ethvert spor af oldsager. An- tallet af disse i de enkelte hauge var ogsaa gjennemsnitlig temmelig anseligt. Desværre var dog de fleste sager daarlig bevarede. Jernsagerne var yderst forrustede og skrøbelige Hvad der fandtes af bronce, var fordetmeste oxyderet helt igjennem.