Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/243

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

232 LISTER OG MAN1)A1.s Amt firme1—et 16de juni 1881, oprettede handelsborger Ole 0mmundsen 4 legater. 1. 4000 kr., hvis renter tildeles husarme haandværke1—e i Mandal. 2. 12O0 kr., hvis renter udbetales til bestyrerne af Mandals haandgjernings— eller husflidsskoler for ukonfirmerede piger til disse skolers tarv. 3. l 2OO kr., hvis renter, saasnart nogen haandgjernings— eller husflidsskole for ukonfirmerede gutter kommer i virksomhed i Mandal, udbeta1es til sammes bestyrers til skolens tarv. 4. Forsaavidt testator skulde efterlade sig mere, skal det alt anvendes til dannelse af et legat, hvis renter ud- deles enten til trængende og værdige euker eller til ugifte fruen- timmer, der har været tjenestepiger. — Ved boets slutning tilfaldt der legat nr. 4 kr. 94l0.25. Enkemadame SChmalfeldts legat, stiftet ved testament af 3dje november 1873. Renterne udbetales en fattig enke af simpel stand eller en værdig trængende syg. Ved skiftets slutning 4de juli l879 blev til 1egatet udlagt kr. 2769.64. Fredrik og Ce(il“ie Lands legat. Frøken Cecilie Lund gav ved testament af 8de august l887, konfirmeret 3dje marts 1894, 1600 kr. Renterne fordeles blandt 3 i Mandal boende trængende kvinder af borgerlig stand. e Overtol(lbeUe)1t Jens Johan Lønseths legat er stiftet ved testa- ment af 1ste februar l891 med 2 codiciller af 6te mai 1893 og 17de juni l895 af overtoldbetjent J. J. Lønseth til bedste for trængende kvinder i Mandal. Kapitalen er 4000 kr., som udsættes som for offentlige stiftelsers midler bestemt. Legatets statuter stadfæstedes ved høieste resolution af 14de september 1900. Le- gatet traadte i virksomhed i samme aar. Foreningen Arbeiderj’m“emÎngen er stiftet 1875; dens for- maal er: Sund og sand oplysning paa kristelig grund. Med- lemmernes antal i l9O0 var 100. Sjøman(lsj’oreningen er stiftet 1871; dens formaal er at hævde sjø- mands— og rederibedriftens interesser. Der var 58 medlemmer i 1900. Ungdomsjorem?ngen er stiftet i l893; dens formaal er at fremme levende gudsfrygt, god, sund oplysning og sandt venskab. Der var 500 medlemmer i l900. Haand-værke)y’oreningen er stiftet 1886; dens formaal er at værne om haandværkerstandens interesser. Der var 48 medlemmer i 1900. Tofalaj7coldsfor(“ningen er stiftet 1876; dens formaal er at vække afsky for berusende drikke som drik. Der var“13O0 med- lemmer i 1900, hvoraf 75O over 15 aar. Et byselskab virker til byens forskjønnelse, mest ved plant- ning af træer og vedligehol(lelse af de byen tilhørende parkanlæg i Furulunden, paa Uranienborg, torvet m. fl.