Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/241

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

230 1.1sTER OG MAN1)A1.s AMT. Legater. Jomfru Margrethe Moi-see legerede ved testament af 4de december 1795, konfirmeret 2den januar 1796, 2OO rdlr. og et ligesaa stort beløb ved hendes brors død til en ny kirke. Efterat Halsaa kirke var brændt i 181O, udbetaltes 2OO rdlr., og de øvrige 2OO rdlr. tilfaldt kirken. En til foge(l ECkhorn 7de juli 1814 udstedt obligation, 850 rdlr. 121f2 sk. sølv, skulde anvendes til en nyttig indretning for toldstedet Mandal. Kapitalen med tillæg af renter, 497 spd. 24 sk., blev 19de mai 1838 anvendt til et orge1 for kirken. Madame Tørrissens legat. Karen Frederichsdatter Nyevol, enke efter kjøbmand Gjert Tørrissen Nedenes, legerede ved testament af 14de mai 176O, konfirmeret 1Ode Oktober samme aar, 2OO rdlr. d. kur., hvoraf renterne skulde uddeles hver 11te december iblandt Mandals enker og husarme, samt 1O0 rdlr. d. kur., hvoraf renterne skulde anvendes til fattige børns skolegang. Efter omskrivning udgjorde kapitalen 22 spd. 6O sk. og 15 spd. Sehavland og hustrus legat. Sognepræst Jacob Schavland og hustr11 Susanna Stub skjænkede ved testament af 2den mai 1788, konfirmeret 20de november 1789, 175 rdlr., hvoraf renten skulde tilfalde skolemesteren i den vestre del af Halsaa sogn mod 1j‘4, skolemesteren i Mandal med Ve og skolemesteren paa Malmø og i Kleven med 1Ze, medens Vis skulde tilde1es skolemestrene i Holme sogn. ’“—ä:— J Efter senere omskrivning var legatets kapital kun l9 spd. 821j‘s sk. Margrethe Morsøes legat. Jomfru Morsøe skjænkede ved an- førte testament 1 1O0 rdlr. Renten af 250 rdlr. skulde deles ligt mellem 5 husarme i Mandal, paa Malmøen og i Kleven. Renten ligeledes af 250 rdlr. mellem de 4 ældste og fattigste tjeneste- piger i Mandal. Renten af 400 rdlr. tildeles fattigskolevæsenet i Mandal og paa Malmøen. Renten af 2OO rdlr. ti1falder Man- dals, Malmøens og K1evens fattigvæsen. Legatets kapita1 udgjorde i 1856 305 spd. Bohsens legat. Handelsmand Hans Bohsen og hustru Abra- hamine Christine Musæus skjænkede ved testament af 27de marts 1796, konfirmeret 29de april samme aar, ved den 1ængstlevendes død 2000 rdlr. d. kur. «ti1 hjælp til en fattigskoles nyttigste og bedste indretning og anvendelse for dette sted». Kapitalen udgjør 400 spd., hvoraf renterne anvendes til at bestride stedets skolevæsens fornødenheder. S(—helvens legat. Sognepræst J anus Claudius Schelven og hustru Anne Sophie Fredrichsen bestemte i gavebrev af 1Ode december 1813, at der skulde betales til Malmøens skole 100 rbdlr. n. v. Renten anvendes til vedligeholdelse af det ved kongelig gavmild-