Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/224

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HA1.SAA oc HAHTa“1ARk HEH11m). 213 auga), var Mandal og Halsaa hovedkirkes gamle navn. Den om- tales alleredei 1429. Sognet blev fraskilt Holme præstegjeld ved reskript af 26de september 1788. Kirken har nogle malerier. ’ Hartmark kirke er en gammel og liden langkirke af tømmer, opført 16l3, med 1OO siddepladse. Den ældre navneform er ukjendt (Harpmørk, efter jordebøgerue fra ca. 1600; nu er den almindelige udtale Harkmark). Den af Kraft, III, pag. 315 jfr. 368, meddelte formodning om en kirke paa Saanum i Halsaa sogn er vistnok uefterrettelig, ligesaa den sammesteds omtalte «kirkegaard» paa Lunde. I Diplomatarium Norvegicum, IV, pag. 73 (1307) omtales som annekteret til Holme kirke et kapel «de Hargnarstadum». Det kunde være Hartmark kirke, som menes. Legat. Karen Sørine Knuthsen, død 16de april 1868, skjænkede 8de (lecember l864, konflrmeret ved høieste resolution af 17de mai 1870, 5O0 spd., hvis renter uddeles til trængende eller husarme enker og faderløse børn i Hartmark sogn. I—Iovedveie. Den vestlandske hovedvei fører fra Holme ind i Halsaa og Hartmark ved Skagestadvatn, men forlader ved van- dets udløb atter sidstnævnte herred, idet en kortere Strækning forbi gaarden Valand paany ligger inden Holme. Fra herrede- grændsen vestenfor nævnte gaard følger den atter Halsaa og Hart- mark indtil Mandal. Den samlede længde gjennem sidstnævnte herred østenfor Mandal er 8.6 km. Veien er østenfra smaabakket med stigninger indtil 1:5, men faar nærmere Mandal et mere fladt profil. Fra Mandal vestover til Søndre Undal grændse ved Fasse- landsvatn (2 km.) er veien siden 1864 omlagt som chaussee med største stigning l: 2O og kjørebredde 4 m. med enkelte ind- skrænkninger. Denne del af veien, som nærmest Mandal fører langs den natur-skjønne Skogsfjord, er meget stærkt befærdet. Veiens sam- lede længde inden herredet bliver 15.8 km. Hove(lveien gjennem Mandalsdalen til Aaseral fører fra Mandal bygrændse nordover langs Vestsiden af Mandalselven til Holme grændse ved Leirkjær. Veien er siden 1867 omlagt som chaussee med kjørebredde 4 m., der dog i vanskeligt terræn paa kortere strækninger er indskrænket til 2.5 m. Maximumsstigningen er l: 3O. Veiens længde inden Halsaa og Hartmark herred er 2.6 km. — Den samlede længde af Halsaa og Har-tmark herreds hoved- ve1e er saaledes ca. ]8.4 km.