Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/211

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

200 LISTER OG MANDALS AM’I’. Dyrkbar mark ligger i Halsaa og Hartmark her-red fornemlig i .Mandalen og i Træ(laLS—dalen, dalen fra Skogsf;jordens bund og mod Valle kirke i Søndre Undal, videre i sydvest for Haalan(ls- heia, omkring Hartmarkfjorden og forøvrigt spredt rundt om ved fjordene og smaadalene. Arealet er saaledes u dnyttet: Ager ....... . 2.2 km.9 Eng. . . 7.3 » Ager og eng. . .... . . Skog .......... . Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr . Udsæd og avl pr. maal samt fol(lighed: U(lsæd pr. 1nnal. Avl pr. Hvede . . 35 liter 2.8 Rug . . 35 » 2.8 Byg . . 4O » 4.0 Havre . . 5O » 6.0 Poteter. . . 260 » 26.0 maa1. h1. )) )) )) )) . 9.5 l(m.2 . 30.() » . 78.5 » . —.—-=—. — — 118.0 km.2 Foldigl1ed. 8 S 10 12 1O I herredet er man som regel ikke udsat for frost paa kornet. Større udyrkede strækninger særskilt egnede til dyrkning er der ikke. I de senere aar er meget nyland blevet opryddet. Dyrkning og avl af engfrø er tiltaget. Brugen af forbedrede maskiner og redskaber er bleven al- mindeligere Antallet af slaa— og meiemaskiner var 4O i 19O0 og desuden 6 saamaskiner. For tiden bruges ganske ubetydelig taug til gjødsel, da man har begyndt mere og mere at anvende kunstgjødning isteden. Herredsstyrelsen har angivet værdien af l maal jord til 15O—2OO kr. og omkostningerne ved rydningen til 30—8O kr. H a v n e g a n g e n e er ikke tilstrækkelige og der maa stald- fodres ogsaa om sommeren. F jeldbeiter og fjeldslaatter er der ikke. Kvæget er blan(let, og der er forskjellige blandinger som airshire-, telemarks— og lyngdalskvæg. Kvæget indkjøbes for største (lelen fra andre bygder og er derfor blandet.