Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/193

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

182 LISTER ()G MANDALS AMT. husbygninger traadte i virksomhed l866; forsikringssummen var 3lte december 1900 tilsammen 1730 645 kr. Søgne præstegje1ds brandforsikringSsamlag for løsøre traadte i virksomhed 189l; forsikringssummen var 31te december 19O0 tilsammen 707 925 kr. Søgne kvægforsikringssamlag traadte i virksomhed l894; forsikringssummen var 3lte december 19OO 30225 kr. Søgne Sogns assuranceforening (for smaafartøier), traadte i virksomhed l855; forsikringssum 3lte de(Pember 190ll var tilsammen 56 70O kr. Søgne og Greipstad spa.rebank havde i l9OO en for- valtningSkapital af 80O 683 kr., hvoraf var formue 80 837 kr. I Søgne herred er følgende postanstalter: Søgm’. Br(w1eaa(1s“m, Ny-H(1ll(1.wm(I, I—Iall(mdvig, HølfP“ og .—lalo. Der er ikke telegraf— eller rigstelefonstationer i herredet. Derimod er der privattelefon med Centralstation i Hølle“ og paa Lrm(l(“. En telefonledning gaar ogsaa gjennem Gumpedalen. SOgll(“ herreds tætteSt l)ebyggede del er den nederste del af SØjZM(’(Z(IZ(’2l, samt sti-ækningen om L2m(leelC(ws nedre lob. Dernæst kommer Søgne(l(1l(W og egnen langs sjøen, og endelig er der endel heiegaarde, tættest omkring L.illeaasen. Strandsteder er HOllen og Ny-H(1ll(‘s1mPl, der mest beboes af lo(lser, sjøfolk, fiskere og toldfunktiouærer.i For Ny-I—I(—lles2m(l og H()llen stra11dsteder er antal beboede huse og hjemmehørende folkemængde før angivet (bind I, pag. 2l8Ï“. Ved Ny ]—I()llesamd t()ld-S’f(lfl.()lt i Søgne herred har Staten: l enetages lff(l(l)tl.IlgShtIS af reisværk, l bygning af reisværk, l sten- bryggP af fladeareal l08 m.2, længde 35 m. Denne eiendom indkjøbtes l87l. ’ Grundens udstrækning er l845 m.2, hvoraf l87.26 m.2 er bebygget. Søgne herreds matrikulskyld er 956.74 mark. Søgne herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 113 gaardsnummere, hvilke efter herre-dets nuværende matrikulskyld havde en gjennems11itsskyld af 8.46 mark. Ved udga11gen af 1890 var herredets gaards11ummere delt i 824 særskilt skyldsatte brug-, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i l891 var samleti 604 selvstændig beboede brug, hvis gjenne1nsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.58 mark.