Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/189

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

178 1.1sT1—:n OG:uAN1)A1.s AMT. Paa nordkanten er de mellem Trysfjo1—den og Lundebugten liggende landsdele sammenhængende med det øvrige fastland; de omgives forøvrigt af havet og fjor1le. Størsteparten af denne landstrækning indtil dalføret, der fører fra Lunde kirke i retning af Trysfjorden, er skogbevokset; undtagelse herfra danner et for- holdsvis smalt helte i øst for Lonegaardene samt de længst ud i havet stikkende dele af fastlandet. Henimod bunden af Trys- fjorden er de ned imod denne førendeWlistrækninger bevoksede med skog Træerne er her fornemmelig furu, stærkt blandet med ek. Skogbunden er god“og reproduktionen kraftig. Den sydøstligste spids af den omhandlede landstrækning, der stikker temmelig langt ud i havet, har furuskog, lidt længer ind i landet, hvor der er ly mod vinden ved fjeldene, vokser skogen frodig trods havets nærhed. Den samling af vande,“ som ligger i den nordlige del af bygden, Birkelandsvatn, Tronstadsvatn, Mevatn og Rebstadvatn, har skogrige lier paa begge sider. Skogen bestaar væsentlig af furu og ek i blanding. Lierne afløses i regelen af nøgne eller kun med daarlig løvskog forsynede aaser. Ved den sydlige ende af Tronstadvatn bestaar skogen mere udelukkende af furu, hvilken fortsætter til henimod Rebstadgaar- dene paa østsi(len og en Strækning paa den anden side af vas- draget; dog bliver eken somme steder hyppigere, naar man naar høiderne ovenfor sidstnævnte strøg; det samme er ogsaa tilfældet- med strøget vestenfor Daasaaen, medens hinsides samme atter furuen optræder i næsten ren bestand og vokser frodig opefter siderne af— de ovenfor liggende aaser. Kystst1—ækningen vestenfor Trysfjordens udløb er delvis be- vokset med frodig furuskog. Henimod herredsgrændsen afbry(les skogen jevnligere af mellemliggende afskogede teige, der tiltager i udstrækning, jo mere man nærmer sig naboherredet. Skogene i egnen langs østsiden af Trysfjorden staar i tem- melig skarp modsætning til den anden fjordbre(l, idet her store strækninger af arealet er fuldstændig blotlagt, og de gjen- værende skoge er af middelmaadig beskaffenhed. En i fjor- den udstikkende halvø samt en smal listrækning ovenfor samme har skog. Trysfjorden afløses ved bunden af et trangt dalføre, langs østsiden omgivet af høie fjel(le; de nærmest dalen liggende skraa- ninger har væksterlig ekeskog. Hinsides dalen skraaner lierne langsommere og er tættere bevoksede med skog, væsentlig furu. Østenfor Trydalsfjeldene ligger indsænket mellem de iøvrigt nøgne heier et lidet dalføre, hvor der paa østkanten af det dalen gjennemløbende bækkefar er noksaa væksterlig furuskog. De Sog- net tilhørende ude i skjærgaarden liggende øer er enten rent nøgne