Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/186

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SøoNE HEHBEn. 175 Indseilingen til Ti-ysflord og Komlej)ord er temmelig vanskelig F orskje1len mellem ebbe og flod er ringe. Kysten belægges kun yderst sjelden med is. J ordsmonnet i Søgne herred er langs Søgneelven sand- holdig muldjord, kun undtagelsesvis er der ler i underg“runden. Det samme er tilfælde paa de fleste gaarde omkring de smaa fjorde. Jordsmonnet omkring Lundeelven er for størstedelen sand- blandet paa lerbund, og paa de gaarde, der ligger høiest, er jords- monnet væsentlig myr og sandb1andet muld. Det dyrkede land ligger i Søgne herred især i Søgnedalen samt i kystegnene og tildels paa heierne. Øerne udenfor kysten er i regelen golde med sparsomme jo1—dflekker. -Arealet er saaledes udnyttet: Ager . . 2.0 km.9 Eng . . 8.6 » — Ager og eng ........ . . l0.6 km.2 Skog ........... . 180.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer o. S. v. . . 49.4 » 240.0 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed i Søgne: Udsæd pr. 1naal. Av1 pr. maul. Foldighod. Hvede . . 4O liter. 2.8 hl. 7 Rug . . . 30 “» 3.0 » 10 Byg . . . 35 » 3.5 » 1O Havre . . . 5O » 4.5 » 9 Poteter . . . 3OO » 28.0 » 9.3 Udsæd af græsfrø pr. maal var i 1900 3.Ö kg. og avl pr. maal 320 kg. hø. I almindelige aar pleier man ikke at være udsat for frost paa kornet. Tang bruges kun lidet til gjødse1, og da mest kun i Potet- figI’91le. I senere aar er noget nyland blevet opryddet. Brugen af forbedrede maskiner og redskaber er blevet al- mindeligere; antallet af slaa— og n1eiemaskiner var 55 i 19OO og desuden 1 saamaski11e.