Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/185

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


174 I.ISTER 0G MANDALS AMT Orlogsmænd og større koffardiskibe kan benytte ankerpladsene Ramshullet, Langøsund, Vragevigen, Skorpøbugt eller Hellenfjord. Ramshullet er Ny-Hellesunds vestre havn mellem Monsø og Kabelø. Her er 3O—4O meter vand med lerbund og forteinings- ringe samt plads for ca. 2O fartøier. Om høsten i sydveststorm og svær sjø er den ikke at anbefale. L(mgøsund, mellem Lange og Skorpø, har 13—-4O meter vand; langs nordsiden af Lange er flere boer. Vragevigen er en ankerplads med 25—32 meter vand og god lerbund; den rummer kun 4—5 fortøiede fartøier. Den dannes af Urholm, Netholm og Monsø. Skorpøbugt paa nordøstsiden af Skorpø er en god ankerplads med sand— og lerbund og 19 meter vand. Om Ny-Hellesund skriver Peder Claus-søn: «Ret ud for Søgneda1 Ve Miel fra Landet, imellem Øerne, ligger den Hafn Heliesund, en Miel vester for F1eckerøe, huilcken Hafn er oc saare berømt for sin Beleiligheds Skyld, der hos paa den søndre Side ere opmurede 2de største Steenvaarder, som i Norrige findis oc sigis at S. OIuff Haraldsøn hafuer ladet dennem bygge, der hos staar oc et Compas, udhuggen i den haarde Klippe, oc er l1uer aff samme Vaarder heden ved 12 Alne høye.» I I—Iollenþord er mellem Aarhuslandet, Saltholmen „og Red- skjær en særdeles god ankerplads med 26 meter vand. Ligeledes er god havn med 23 meter vand udenfor Høllen. Fjorden gaar ca. 2 km. ind i fastlandet og er taalelig ren. Længere mod vest ligger Svanevaag, en liden havn med god holdebund og 13 meter vand paa estsiden af Borø. I Torve[jor(l, mellem Amfenes og 0ftenes, er udenfor Lunde- elvens munding en god anke1—plads med 32 meter vand. Paa vestsiden af store Udvaar i øgruppen udenfor Songvaar- fjorden er Ud:)aar havn med lå meter vand i mundingen af kilen, længere inde, indenfor en boe, der kan passeres paa begge sider. er havn med 7 meter vand og god holdebund. Try.s;Z)’or(I, der gaar ca. 7 km. ind i landet, er smal, men overalt temmelig dyb, undtagen ved Skorpeid, hvor der kun er 7 meter vand. Mellem Lastodden og Lamholmerne er god anke1—plads med 19 meter vand, og mellem Lastodden og Einarholm kan ankres paa 58 meter med god holdebund. Ved Aalø er flere ankerpladse med 15 meter vand og sand- bund. KOml(Z‘(“).O)’(Zc’)l gaar 3 km. ind og har langs sydsiden fra Vigebo og indefter god havn med 34—-38 meter vand og god ankerbund undtagen udenfor indløbet til Tanevigkilen, hvor der er 2O meter vand og stenbund.