Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/163

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l52 1.1STEu OG MAN1)A1.S Am- 58. Hægeland *I—[(‘lgaland. 62. Føreland *Fgrilan(l. 64. Steinsland *Sfeinsland. 66. Gunstveid *Gmmarsþoeit. 67 . Hø vaarsland * H á:1ar()sl(md. 69. Homme *H1)am-mr. f 7 4. Baaselan d * Bosaland. 76. Beinestveid *B(1—in-isþcP(—if. Af personnavne er efter (). Rygh at forklare følgende gaard- navne: l B(§inesfc)eid af mandsnavnet Beini, Reinir. Baaseland, sandsynligvis af t1ilnavnet Bösi. ’ Hagelan(l, sandsynligvis af mandsnavnet Haki, men kan ogsaa være afledet af ordet haki, en krog. Steinsland, enten af 1nandsna-vnet Stein-n eller af et andet med stein som første led sammensat personna-vn, maaske ogsaa af appellativet steiYm, sten. Fra Hægeland kjendes ikke noget jordfund fra forhisto- risk tid. I—Iægelands kirke, 207 m. o. h., er en ottekantet tøm- 1nerkirke, opført l830, med 30O siddepladse. Alterta.vlen er ud- skaaret Helgalands k1“rkja var Hægeland annekskirkes gamle navn (ældre form efter gjetning, men vistnok sikker). Jernbanen fra l(ristiansand til Byglandsfjorden gaar igjen- nem her-redet (bind I, pag. 505). I Hægeland herred er Røikn(1.9 s-f‘)ppesfe(l, B(’7.Il(’—S’ft)(’7.d l(1“S—f(7)lads, Gaas(7‘Zaa og Øvre G(1as(1flaa h1)l(1l1;plad-sc— og H(egelaml station. I—1ovedveie. Den setesdalske hovedvei fører fra Øvrebø grændse ved Lang(1lan(ls mølle nordover forbi H(eg11land kirke og gaarden Kile, hvor I—I(egPlaml jernbanesIafiOn er beliggende, til Ne(lenes amtsgræn(lse ved Ix’il(?(Zalm, hvorfra den fortsætter langs Kilefjorden gjennem HOP1111t“S l1erred. Søndenfor Kile er veien for størStedelon anlagt som cl1anssee med &4 m.s bredde og stigning l: l5; nordenfor Kile, hvor veien siden jernbanens an- læg saa godt som ikke længere benyttes, findes væsentlig fiad, gammel grusx-ei med enkelte smaabakker, hvor stigningen, f. eks. lige ved amtSgrændson, gaar op til l: 6. Veiens længde inden Hægeland udgjør ca. l7 km. g Den Samlede længde af Hægeland he1—reds hovedveie er saaledes I7“ km.