Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/14

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KRISTIANSAND BY. 5 Gader, som gaar fra nordøst mod sydvest, er, naar de regnes op fra Toridalselven i nordøst til Vestre havn i sydvest, følgende: Elc:egaden, Kronprindsens gade, Holbergs ga(le, F(estningsgaden, Kirkegaden, .lIarkensgaden og Vestre St-randgade. Gaderne, som gaar fra sydøst mod nordvest, er, regnede i retning op fra Østre havn op imod Baneheien, følgende: Ostre Strandgade, Kongens gade, Dronningens gade, Toldbodgaden, Raadhnsgaden, Gyldenloves gade, Skippergaden, Henrik Wergelands gade, Kristian IV’s gade og Tordenskiolds gade. — Over Toridalselven fører fra byen over til Lahe1lei Oddernes en bro, som kaldes «Thygesens minde». Denne bro over Torida1selven, opkaldt efter Stiftamtmand Thygesen, blev opført af et interessentskab i 1809 og 181O. Den havde da en længde, landkarrene iberegnede, af 504 fod og en bredde af 19 fod, hvilede paa 12 pælekar, hvoraf de 1O med spænd eller buer. Den var bek1ædt efter bredden med ekeplanker, paa hvilke igjen laa efter længden furupla-nker i 14 fods bredde. Nu er der en nyere bro, som under Oddernes herred omtalt. Fra 0dderøen skilles byen ved et lidet udgravet sund, som kaldes Gravene, over hvilket der nu er lagt bro. Langs Østre havn er der bordtomter, en dampsag, derefter følger fæstningen Kristians- holm med RetranChementet og østligt henimod Toridalselven ligger gasværket og marinens vær-ft. Langs Vestre havn ligger ogsaa bord- tomter, matrialhuse, saa følger t()l(ZbO(Z6Il og de store brygger, hvor dampskibene lægger til, og længer nord ligger jernbanestationen. I kvartalerne mellem Vestre Strandgade og Markensgaden er der flere offentlige bygninger, saaledes bø-rsen ved Raadhusgaden, byg- ningen, som indeholder sparebanken, post— og telegrafstation, paa hjørnet af Raadhusgaden og Markensgaden. Klubln;gningen og theatret ligger ved Kongens gade. Offentlige bygninger i de kvar- taler, som ligger mellem Markensgaden og Kirkega(len, er kathedral- skolen mellem Skippergaden og Gyldenløves gade; mellem denne gade og Raadhusgaden ligger domkir]ren. I Dronningens gade ligger Stiftamtmandens bolig, stij”tsgaar(len, og i Kongens gade det katholske kapel. Af de kvartaler, som ligger mellem Kirkega(len og Fæstningsgaden, er det, som ligger mellem Gyl(lenløves gade og Raadhusgaden, kun delvis bebygget, idet det optages af en park. Sydøstlig for denne følger torvet, af hvilket parken før var en del. Ved torvet ligger raadhuset paa nordøstsiden og brand- -ragten— med kommunens materialplads paa den sydøstlige side. I Dronningens gade ligger Norges banks bygning. Paa hjørnet af Tor- denskiolds gade og Holbergs gade ligger exerCerhnset, og ved enden af Toldbodga(len optager st*ijtsseminariet næsten et helt kvart-al. Sammenhængende bebygge1se udenfor kvadraturen er opstaaet i sin ti(l, efter indførelsen af murtvang, nordøstlig for jernbane-