Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/134

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ODDI—2RNES HEHRED. 123 Da den var en mindre gaard, blev naboeiendommene Ellesie og Odde tillagt, og det samlede areal, der maaske omfattede hele den østlige og sydlige del af det egentlige Oddernes, fik navnet Od- (Iernes kongsgaard. Denne havde en skyld af 16 huder og en be- sætning af 11 heste og 38 storfæ foruden faar og gjeter; den blev i 1668 solgt til kommandanten paa fæstningen i Fredriks- holm, oberst1øitnant Peder Brazm; han overdrog den i 1674 til foged Jakob Ri(—s, der maatte afstaa gaarden til kongen; i l685 overlod kongen den til biskopen og Stiftamtmanden som avls- gaard, saaledes at biskopen fik en tredjedel og Stiftamtmanden to tredjedele. Efter en den 3dje mai l651 afholdt besigtigelsesforretuing har hovedbygningen været «et toloftes hus» med fag-aden mod syd og fløibygninger paa begge sider, medens den fjerde side var forsynet med «et plankeværk med port paa». I hovedbygningen nævnes 15 rum, alle forsynet med vinduer «samt derudi indsat jernstænger». I fløibygningerne har været skrivestue, fogdernes, gaardsfogdens, «haandskriverens» og tjenerskabets soveværelser, (brøgerset» og «deistuen» m. m. Af bygningen er ikke fundet mindste spor; efter et kart af l662 maa den have ligget et godt stykke i sydøst for kirken, sandsynligvis paa Vestsiden af Kongs- gaardbækken nær det sted, hvor nu Kongsgaard garveri ligger. Staten eier ()ddernes k(mgsgaards ‘fl8k(’)”í, Odde thinglag, af skyld l mark 44 øre, der er bortforpagtet. L1mdsmyren, Odde thinglag, af skyld l mark 62 øre, er bort- forpagtet. Ifølge kgl. res1. af 2Ode august 1864 skal disse 2 eiendomme ikke sælges til indtægt for statsgodsfondet, men som en del af den til brug for medlemmerne af Kristiansand stiftsdirektion i sin tid udlagte embedsgaard behandles efter de for embedsgaarde i almindelighed gjældende bestemmelser. (iimle, af skyld 23.26 mark. Udsæd: 0.75 hl. hvede, 12 bl. l1avre. 1O hl. poteter, 2 ar til gulerødder, 6O kg. græsfrø, 66 ar have, hvoraf 3O ar anvendtes til kjøkkenhavevækster, 5O frugttrær. Husdyrhold: 5 heste, l7 stol-fæ, 31 høns. 3dje december l9OO havdes her 3 enspændte 4—hjulede a-rbeidsvogne, 3 2—hju1ede arbeids- kjærrer og 2 slaa— og meiemaskiner. Paa Gimle er et maleriga1leri. Af eksercerpladsen Gim-lemæn eier Staten kun 2 i l894 for 17—mo kr. indkjøbte pa1celler, det saakaldte 0ftedals stykke og Lars Andersens stykke. I)e militæretaten tilhørende bygninger er: I)epoIbygning nr. I, 17.7 m. lang, 7.5 m. bred og 5.—4 m. høi, depotbygning m“. ‘2, 16.9 m. lang, 7.5 m. bred og 5.4 m. høi, magasin- bygni“gen, af bindingsværk, er 15.7 m. 1ang„ 6.3 m. bred, stald- l(ygningen, 2l.4 m. lang, 4.4 m. bred og 2.5 m. l1øi, desuden