Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/114

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

RANDØSUND H1—:uRE1). 103 Herredet har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 46 gaards- nummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 8.27 mark. Ved udgangen af 189O var Randøsund og 0ddernes samlede 97 gaardsnummere delt i 742 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter Opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i 598 selvstændig beboede brug-, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.98 mark. Ved udgangen af l895 var Raudøsund herreds 46 gaards- nummere delt i 233 særskilt sk.vldsatte brug, og ved udgangen af 19O0 var antallet af særskilt skyldsatte brug 252 med en gjennemsnitsskyld af 1.51 mark. — Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Odde thinglag gjennemsnitlig for Tveid, Randøsun(l, 0ddernes og Vennesla herreder: i 1891—95 3 277 kr., i l893—97 3271 kr., i 1895—99 2962 kr. Opgaver over husdyrhold og udsæd fra folketællingen i 1891 er nu ikke tilgjængelige Efter den officielle Statistik var de nævnte 598 selvstændig beboede brug i det daværende 0ddernes herred in(ldelt efter deres matrikulskyld i 20O brug med matrikulskyld indtil 0.5O mark, 94 brug med matrikulskyld fra O.51 mark til 1 mark, 188 brug med matrikulskyld fra 1.01 mark til 3 mark, 67 brug med 1natri- kulsky1d fra 3.01 mark til 5 mark, 37 brug med matrikulskyld fra 5.01 mark til 10 mark, 7 brug med matrikulskyld fra l0.01 mark til 2O mark og 5 brug med matrikulskyld fra 20.01 mark til 5O skyldmark. Ifølge opgaver til det ved sidste folketælling i 19OO til per- sonlisterne bundne jordbrugsskema er de ved udgangen af 19OO i Randøsund herred særskilt skyldsatte 252 brug samlede i 186 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 2.(h3 mark. Klassevis indde1t efter disse opgaver har:; 25 brug en matrikulskyld indtil 0.20 mark. 14 brug en matriku1skyld fra 0.21 til O.5O mark. 27 brug en matrikulsky1d fra 0.51 til 1 mai-kÖ 78 brug en matrikulskyld fra l.O1 til 3 mark. 28 brug en matrikulsky1d fra 3.01 til 5 mark. 13 brug en matriku1skyld fra 5.01 til 1O mark. l brug en matrikulskyld af 11.88 mark. . Opgaverne over udsæd og husdyrhold m. m. er fra de til personlisterne ved folketællinge11 i 19OO bundne jordbrugsske- matiske opgaven De større gaarde er: StrømmP, ør?re. af Skyld 1l.88 mark. Udsæd: l l1l. l1vede, 6