Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/863

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

852 HEDEMARKENS AMT. kanoner. Efterat oberst Coucheron havde bragt ham nogen for- stærkning, vendte han sig imod Mora-st skandse, som blev erobret. Derefter drog denne ekspedition tilbage til Norge. Aaret 1683 anlagdes af grev Wedel Hammersberg skand-se og taarn, der i 1685 fik navnet KristiansZjel(l, hvorhos Vinger eller Kongsvinger fæstning, som den nu kaldtes, udbedredes. Kristian V besøgte i 1685 disse egne, idet han ijuni drog gjennem Romerike og Hedemarken til Kongsvinger. Her møn- strede han en del kompanier af de oplandske regimenter og tog fæstningen i øiesyn. Derpaa reiste han til-Elverum, hvor fortet Hammersberg inspiceredes og omdøbtes til Kri tiansfjeld, og der- fra drog han over Mjøsen til Gudbrandsdalen. I krigen med Sverige i 1709—1720 skulde ved Kongsvinger 250O mand under general Folkersam tage stilling og sende streif- partier ind i Vermland samt forsvare grændsen mod de anfald, som fra svensk side maatte blive foretagne for at tvinge nord- mændene til at trække sig tilbage fra Baahuslen. Folkersam stod temmelig uvirksom, naar undtages, at han sendte et par mindre streifpartier over grændsen. En svensk af- deling under kommando af general Karl Gustav Morner gjorde et herjende indfald i Vingertrakten, paa samme tid som Dals- lauds almue foruroligede grændsebygderne. Da svenskerne efter Karl X1I’s fald foran Fredriksten i 1718 tiltraadte sit tilhagetog fra det søndenfjeldske, udkastede general LtttZooC en plan til at afskjære Armfeldt og hans hær. For at hindre de la Barres korps fra at trænge frem gjennem Østerda- len skulde generalmajor Ga“ffi-on straks med 4 bataljoner begive sig til Kristiansfjeld i Elverum og derfra drage videre op gjen- nem Østerdalen. Et korps, det vingerske, som talte 6 bataljoner, 6 eskadro- ner og l kompani artilleri, og som kommanderedes af general- major V’l“7l(’é?YlfS’ Budde, rykkede i slutningen af juni maaned l719 frem mod Eda skandse, som forsvaredes af 500 mand under oberst ])id-ron. Mod denne kunde Budde intet udrette, da gene- ral F(1rsen stod i skandsens umiddelbare nærhed med et korps paa 5000 mand og derhos havde anledning til at trække til sig forstærkninger fra det indre Sverige. I 1733 reiste Kristian VI fra Kristiania nordover om Kongs- vinger fæstning, som nys før var blevet haardt medtaget. Den .30te juni havde lynet nemlig «antændt det taarn, hvor fyrvær- keri-kjælderen er under», saa dette var gaaet i luften. Paa Ha- mar opholdt kongen sig fra 9de til 12te juli 1733. Det store Akershus amt deltes i 1755 i to, Akershus amt og 0plandenes amt. Dette sidste, der under Kristian V’s regje- ring en tid havde været et eget amt, blev igjen ved kongelig