Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/862

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

W H1sTOH11—:. 85 I— I slutningen af januar maaned 1676 drog general Dahlbm-g med en rytterafdeling paa 25O mand op gjennem Vermland over Eda mod Vinger, hvor Løvenhjelm stod med en styrke paa 140O mand. Mod denne kunde selvfølgelig intet udrettes, og Dahlberg trak sig derfor ogsaa efter en dage ophold i Norge, under hvilket han optog et situationskart over Vingertrakten, tilbage til Sverige. Til gjengjæld lod Gyldenløve i slutningen af februar, da Karl XI allerede paa grund af den milde vinter for denne gang havde ladet sine angrebsplaner paa Norge falde, 4 afdelinger, hver paa 3OO mand, under major Johan Urne, oberstløitnant Z3T“O(’k(?)lhltllS’ og obersterne Krag og Visborg bryde ind over den Svenske grændse, hvor de vistnok stødte paa fiendtlige afdelinger, men da disse straks trak sig tilbage, kom det ikke til kamp. Ogsaa i marts maaned foretog mindre norske afdelinger indfald i Baa- huslen. Da Gyldenløve vendte tilbage til Norge, formerede han to korpser; fra Vinger skulde generalløitnant Ruse med lO00 mand rykke ind i Vermland for at erobre Eda skandse, medens han selv paa samme tid brød ind i Baahuslen og Dalsland. Paa grund af det indtræffende stærke snefa1d, der gjorde passene ufremkommelige, kunde Ruse ikke udrette noget mod Eda skandse, og det drog derhos længe ud, før han fik det nød- vendige skyts efter sig. Derimod skal oberstløitnant Johan .“1rnoldt med en detacheret afdeling have erobret Tøksmarks skandse. Efterretningen om slaget ved Lund og Gyldenløves tilbagetog tvang ogsaa temmelig snart Ruse til at trække sig til- bage over grændsen. Ved nytaarstid 1679 udkastede Gyldenløve planen til et tre- dobbelt indfald i Sverige, nemlig baade i Jemtland fra det nor- denfjeldske, i Vermland fra Oplandene ogi Dalsland fra det søndenfjeldske af. Men denne plan blev hæmmet i udførelsen af det stærke snefald, som indtraf i slutningen af januar maaned. Svensken ansaa sig for tryg og havde trukket sine grændsevagter temmelig langt ind i landet. — I midten af januar maaned kom nordmændene ind over- grændsen i to afdelinger, den ene under oberst Vibe drog mod Eda skandsei Vermland, medens Gyldenløye selv med hoved- styrken, 2000 mand fodfolk, l0OO ryttere og 1O kanoner, rykkede ind i det sydlige Vermland og Dalsland, hvor han brændte og huserede som et umenneske. Paa samme tid, som Dalsland hjemsøgtes, havde oberst Johan Vibe med 120O mand og 16 kanoner rykket ind i Verm- land for at sætte sig i besiddelse af Eda skandse. Denne for- svaredes saa tappert, at han ikke formaaede at udrette noget mod den, skjønt den kun havde 3OO mands besætning og 18