Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/861

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

c 8?‘)0 I—lEDEMARKIÖ2NS AMT. lykkedes heller ikke. Sehested aabnede da ved generalmønster- skriver Jørgen von Delden underhandlinger med de svenske autoriteter om bygdernes tilbagelevering; men denne fik det svar, at Idre og Særna var afstaaede til Sverige sammen med Herjedalen, hvortil de jo hørte — en erklæring, som neppe kunde være alvorlig ment, da de førstnævnte bygder hørte og havde altid hørt til Akershus stift, medens Herjedalen i geistlig og verdslig henseende havde været regnet til det nordenfjeldske Norge Sehested lod sig heller ikke afspise med det, men lagde nu sagen i hænderne paa den da11sk-norske gesandt i Stockholm, Peder Ju(=l. Denne formaaede ikke at udrette noget. Der blev efter kong Kristians død nedsat en norsk-svensk kommission, som skulde undersøge grændseforholdene; men da det kom til stykket, mødte der ingen op fra svensk side, og Georg BeiFhu“ein, dertvar be- fuldmægtiget for den norske regjering, maatte vende om med uforrettet sag. Nu vilde den svenske regjering undskylde sig med, at der var indløbet en Skrivfeil i det brev, hvori den havde berammet mødet (3dje juni for 3dje juli); men Sehested forstod godt, at dronningen af Sverige vilde holde ham for nar. Under krigen med Sverige 1658—1660 rykkede det sønden- fjeldske troppekorps under generalmajor Georg Reichweins over- kommando frem i 2 afdelinger, den første under Reichweins egen kommando op gjennem Østerdalen og den anden under anførsel af major Paal Michelet gjennem Gudbrandsdalen Det øster- dalske detachement delte sig igjen, idet en mindre afde1ing sendtes over Kvikne, medens ReiChwein selv med hovedstyrken gik over Røros. Under Gyldenløv(:jikäi(lev 1675—1679 skulde fra Fredrikstad og Vinger, hvor den fornemste del af hæren skulde sammen- drages, foretages indfald i Vestergøtland og Baahuslen Man besatte de tre hovedpunkter Elverum, Vinger og Fredr-ikst-ad. Der blev i juli l675 samlet et flyvende korps paa grændsen, bestaaende af 50O mand kavaleri, 5OO dragoner og 350O mand infanteri, derhos forstærkedes garnisonerne i byerne og paa fæst- ningerne, og der a-nlagdes træbefæstninger (palanker) ved Vinger og Elverum. I begyndelsen af august blev disse tropper for- Stærkede med halvdelen af det trondhjemske regiment, S kom- panier af det bergenl1usiske regiment samt kavaleriet og drage- nerne fra det nordenfjeldske. Gyldenløve fordelte den Største del af den søndenfjeldske arme langs Glommenlinjen. Under generalløitnant Henrik Ruses kommando henlagdes omkring Fredrikstad 255O mand infante1—i og 660 ryttere og dragone1—, af hvilke en a-fdeling paa omkring 8O0 mand blev fremskudt til Fredrikshald. I og ved Elverum og Vinger stod 2000 mand under generalmajor Løvenhjelm.